Anketa

Jste spokojeni s úrovní turnaje?

Je to super
Dá se
Mohlo by to být lepšíVýsledky
Další ankety

Účastníků 8

Kdo je Online

V tuto chvíli je 4 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Stanovy

International Police Association - sekce České republiky
ČLÁNEK   1PRÁVNÍ POSTAVENÍ A PŘEDMĚT ČINNOST


(1)   International Police Association - sekce České republiky (dále jen „sekce České republiky“) je občanským sdružením s působností na celém území České republiky podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, která je členem mezinárodní organizace "International Police Association" (dále jen „IPA“).


(2)   Sekce České republiky je nezávislé sdružení příslušníků Policie České republiky (dále jen „příslušník“), bývalých příslušníků, strážníků obecní policie a zaměstnanců v pracovním poměru k Policii České republiky, Středním policejním školám Ministerstva vnitra a Policejní akademii České republiky, bez rozdílu hodnosti, pohlaví, rasy, barvy kůže, jazyku nebo náboženského vyznání.


(3)   IPA je vázána zásadami vyjádřenými ve Všeobecné deklaraci lidských práv, kterou přijala Organizace spojených národů v roce 1948.


(4)   Cílem IPA je vytvářet pouta přátelství a posilovat mezinárodní spolupráci, rozvoj kulturních vztahů mezi jejími členy, rozšiřování jejich všeobecných vědomostí a výměna odborných zkušeností. Podporuje vzájemnou pomoc v sociální oblasti a přispívá v rámci svých možností k mírovému soužití mezi národy a k zachování světového míru.


(5)    Tyto stanovy jsou ve shodě s mezinárodními stanovami a mezinárodním jednacím řádem IPA a jsou závazné pro sekci České republiky a každého člena této sekce, pokud tomu nebrání právní předpisy platné na území České republiky.


(6)   Oficiální adresa je následující:


International Police Association

Sekce České republiky


Kounicova 687/24                         

611 32 Brno


(7)   Heslo IPA zní „Servo per Amikeco“ (Služba přátelstvím).


(8)   Znak IPA je chráněn mezinárodním právem (Copyright 1974) a právem České republiky jako registrovaná ochranná známka. Bez souhlasu předsednictva sekce České republiky lze znak používat pouze na vizitkách členů sekce České republiky.


(9)   Členové sekce České republiky se prokazují průkazem člena IPA, který je majetkem sekce České republiky. Při ukončení členství je člen povinen vrátit průkaz sekci České republiky.


(10)      Předmětem činnosti sekce České republiky je v souladu s možnostmi vytvářet podmínky pro vznik a udržování přátelských vztahů a spolupráce na mezinárodní úrovni, pro všeobecné vzdělávání, profesní výměnu zkušeností, kulturní a sportovní aktivity a vzájemnou pomoc v sociální oblasti mezi všemi členy IPA a podpora profesní kultury bezpečnostního sboru.


(11)      K uskutečňování svých cílů chce sekce České republiky:a)  podporovat osobní kontakty příslušníků prostřednictvím vzájemných setkání jednotlivců    a skupin, výměnných pobytů a navazování písemných styků,


b)  posilovat úctu před zákonem a dodržování veřejného pořádku,


c)  podporovat rozvoj sociálních a kulturních aktivit a výměnu profesních zkušeností,


d)napomáhat k posílení vážnosti bezpečnostních sborů a k zlepšování vztahů mezi nimi a obyvatelstvem,


e)  výměnnými akcemi mladých příslušníků a setkáními mládeže posilovat toleranci a porozumění mezi lidmi,


f)   výměnou publikací, vydávaných národními sekcemi napomáhat předávání informací a témat, jež mohou rozšířit profesní rozhled všech členů IPA,


g)  zveřejňovat profesní informace z oblasti vlastní činnosti,


h)  přátelskými kontakty mezi příslušníky všech národních sekcí přispívat k posílení spolupráce zejména v profesní oblasti.


ČLÁNEK   2

ČLENĚNÍ SEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

(1)   Sekce České republiky je samostatným právním subjektem a účetní jednotkou registrovanou Českým statistickým úřadem a finančním úřadem, který se člení na územní skupiny sekce České republiky (dále jen „územní skupina“); rozhodnutí orgánů sekce České republiky je pro územní skupiny závazné.

(2)   Územní skupiny mohou zakládat právní vztahy s

a)  mezinárodními, zemskými nebo národními orgány IPA,

b)  ústředními správními úřady České republiky a

c)  státními orgány a nestátními organizacemi jiných států.

 

 

ČLÁNEK   3

ORGÁNY SEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

(1)   Orgány sekce České republiky tvoří

a)  kongres sekce České republiky (dále jen „kongres“),

b)  předsednictvo sekce České republiky (dále jen „předsednictvo sekce“),

c)  revizní komise (dále jen „revizní komise sekce“) a

d)shromáždění vedoucích územních skupin.

(2)   Orgány územní skupiny tvoří:

a)  členská schůze,

b)  předsednictvo a

c)  revizní komise.

 

ČLÁNEK   4

KONGRES

(1)   Kongres je nejvyšším orgánem sekce České republiky, který

a)  odpovídá za řešení všech záležitostí sekce České republiky s konečnou platností,

b)  volí předsednictvo a revizní komisi sekce České republiky,

c)  schvaluje stanovy sekce České republiky, jednací řád sekce České republiky a statut revizní komise sekce,

d)schvaluje zprávu o činnosti předsednictva sekce, zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise sekce,

e)  projednává návrhy ostatních orgánů sekce České republiky a přijímá k nim usnesení,

f)   rozhoduje o rozpuštění sekce České republiky a jmenuje likvidátory. O rozpuštění sekce se hlasuje veřejně podle jmen.

(2)   Kongres se schází ve třetím kalendářním roce následujícím po roce konání předcházejícího kongresu. O konání mimořádného kongresu rozhodne předsednictvo sekce, vysloví li s tím souhlas nejméně tři čtvrtiny všech členů předsednictva sekce, na žádost revizní komise sekce nebo na žádost nejméně poloviny předsednictev územních skupin.

(3)   Termín konání kongresu stanoví předsednictvo sekce a svolává jej prezident sekce České republiky (dále jen „prezident sekce“) nejpozději osm týdnů přede dnem jeho konání.

(4)   Kongres se skládá z

a)  delegátů územních skupin a

b)  členů předsednictva a revizní komise sekce.

(5)   Počet delegátů jednotlivých územních skupin stanoví předsednictvo sekce podle počtu členů územní skupiny k poslednímu dni kalendářního roku, který předchází roku konání kongresu. Klíčem je jeden delegát na každých započatých sto členů územní skupiny. Delegáti jsou voleni členskou schůzí územní skupiny. Územní skupina volí i jejich náhradníky. Jména a příjmení delegátů musí být oznámena předsednictvu sekce nejméně tři měsíce přede dnem konání kongresu.

(6)   Mandát delegáta zaniká

a)  zvolením jiného delegáta nebo

b)  ukončením jeho členství v sekci České republiky.

(7)   Návrhy bodů programu jednání kongresu jsou oprávněni předkládat účastníci kongresu, shromáždění vedoucích územních skupin, revizní komise sekce a předsednictva územních skupin. Jednotlivé návrhy musí být předloženy písemně předsednictvu sekce nejpozději deset týdnů přede dnem zahájení kongresu.

(8)   Návrhy na změny bodů programu jednání kongresu musí být předsednictvu sekce předloženy písemně nejpozději šest týdnů přede dnem zahájení kongresu. Tyto změny musí být rozeslány všem účastníkům kongresu nejpozději dva týdny přede dnem zahájení kongresu.

(9)   Kongres je usnášení schopný, jsou li přítomny nejméně dvě třetiny delegátů.

(10)      Usnesení kongresu je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas více než polovina přítomných delegátů; týká-li se usnesení změny stanov nebo rozpuštění sekce České republiky, musí s ním vyslovit souhlas nejméně tři čtvrtiny přítomných delegátů.

(11)      Usnesení kongresu je závazné pro všechny členy sekce České republiky.

ČLÁNEK   5

PŘEDSEDNICTVO SEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

 

Oddíl 1

Mandát členů

(1)   Předsednictvo sekce je voleno kongresem na dobu tří let a jeho mandát končí zvolením nového předsednictva sekce.

(2)   Odstoupí li člen předsednictva sekce v  průběhu volebního období, rozhodne o obsazení volného místa předsednictvo. Pro zánik mandátu nového člena se použije ustanovení odstavce 1.

Oddíl 2

Působnost předsednictva sekce České republiky

(1)   Předsednictvo sekce řídí činnost sekce České republiky v období mezi zasedáním kongresu, kterému odpovídá za svoji činnost. Předsednictvo sekce zejména

a)  předkládá kongresu zprávu o své činnosti a zprávu o hospodaření sekce České republiky,

b)  projednává zprávy revizní komise sekce a na její návrh činí opatření k nápravě nedostatků,

c)  zastupuje sekci České republiky při jednání s mezinárodním předsednictvem IPA, předsednictvy národních sekcí IPA, při jednání s centrálními orgány státní správy s právnickými a fyzickými osobami a před soudy, a to prostřednictvím svých statutárních zástupců nebo pověřených členů předsednictva sekce,

d)zřizuje odborné poradní komise k řešení odborných otázek a zadává jim k tomuto úkoly; členem poradní komise může být i odborník, který není členem IPA,

e)  rozhoduje o založení nové územní skupiny; pověřený člen předsednictva sekce předsedá shromáždění členů IPA, na kterém se nová územní skupina zakládá,

f)   rozhoduje o vyloučení člena sekce České republiky na návrh revizní komise sekce, nebo předsednictva územní skupiny,

g)  rozhoduje o rozpuštění územní skupiny na návrh revizní komise sekce, po předchozím souhlasu shromáždění vedoucích územních skupin,

h)  uděluje věcné dary, čestná uznání a čestné odznaky,

i)    přiznává čestné nebo přidružené členství v sekci České republiky,

j)    deleguje členy předsednictva sekce na jednání členské schůze územní skupiny.

(2)   Jednání předsednictva sekce svolává prezident sekce nejméně jednou za tři měsíce nebo na žádost nejméně třetiny členů předsednictva sekce.

(3)   Předsednictvo sekce informuje o přijatých usneseních předsednictva územních skupin a členy revizní komise sekce.

 

Oddíl 3

Složení předsednictva sekce

(1)   Předsednictvo sekce se skládá z

a)   prezidenta sekce,

b)   prvního viceprezidenta,

c)   viceprezidenta,

d)  generálního sekretáře,

e)   asistenta generálního sekretáře,

f)    pokladníka a

g)   pěti členů předsednictva sekce.

(2)   Prezident sekce

a)   je statutárním zástupcem sdružení,

b)   jedná jménem sekce s jinými národními sekcemi, s mezinárodním výborem, s představiteli státních orgánů a orgánů obcí a dalšími právnickými a fyzickými osobami,

c)   po předchozím souhlasu předsednictva sekce podepisuje smlouvy, dohody a další důležité dokumenty týkající se celé sekce,

d)  svolává, zahajuje a končí kongres a shromáždění vedoucích územních skupin, kterým také předsedá, řídí činnost sdružení a předsedá jednání předsednictva sekce,

e)   má podpisové právo k bankovním účtům sdružení a kontroluje dodržování rozpočtu,

f)    navrhuje provedení kontrol revizní komisi sekce,

g)   po předchozím souhlasu předsednictva sekce na návrh svůj, předsednictva sekce nebo předsednictev územních skupin uděluje věcné dary a propůjčuje vyznamenání zasloužilým členům,

h)   je správcem dat obsažených v evidenci členů sekce České republiky a

i)     informuje předsednictvo sekce o své činnosti a rozhodnutích ve vnějších vztazích;

(3)   První viceprezident

a)   zastupuje prezidenta v plném rozsahu působnosti a pravomocí v době, kdy prezident nemůže funkci vykonávat, nebo v jiných případech na základě pověření prezidentem,

b)   dbá o stálý kontakt mezi předsednictvem sekce a územními skupinami,

c)   připravuje a realizuje řešení problémů ve vztazích předsednictva sekce k územním skupinám,

d)  spolu s generálním sekretářem odpovídá za řešení členských otázek,

e)   připravuje vznik nových územních skupin, předkládá předsednictvu sekce návrh na jejich založení, kontroluje jejich činnost a napomáhá k rozvoji jejich aktivit a

f)    ve vymezené působnosti navrhuje revizní komisi sekce provedení kontrol;

(4)   viceprezident

a)   zastupuje prezidenta ve vymezeném rozsahu působnosti nebo na základě pověření a zastupuje prvního viceprezidenta v plném rozsahu působnosti a pravomocí v době, kdy nemůže funkci vykonávat,

b)   zpracovává legislativní otázky sekce České republiky,

c)   podílí se na jednání se státními orgány, připravuje a organizuje jednání k uzavírání smluv a dohod týkajících se činnosti sekce České republiky a sleduje jejich plnění,

d)  dohlíží na dodržování stanov a vnitřních předpisů v činnosti všech orgánů sekce České republiky a navrhuje opatření k nápravě případných pochybení,

e)   ve vymezené působnosti navrhuje revizní komisi sekce provedení kontrol; 

(5)   generální sekretář

a)   vede evidenci uzavřených smluv a dohod a dalších důležitých písemností sekce České republiky,

b)   vyžaduje statistická hlášení od územních skupin, zpracovává návrhy, doporučení a stížnosti územních skupin a předkládá je předsednictvu sekce,

c)   navrhuje předsednictvu sekce poskytnutí pomoci ze sociálního fondu sekce České republiky,

d)  je zpracovatelem dat evidence členů sekce České republiky a vystavuje členské průkazy,

e)   spoluodpovídá za správu a ochranu dat členů sekce České republiky,

f)    ve spolupráci s pokladníkem dbá o řádné odvody příspěvků pro mezinárodní výbor, objednává a distribuuje členské známky,

g)   spolu s pokladníkem dbá o evidenci majetku sdružení, dohlíží na vedení účetnictví sekce České republiky a provádí roční inventarizaci majetku,

h)   spolu s pokladníkem zajišťuje zpracování ročního daňového přiznání a případný odvod daně finančnímu úřadu,

i)     zajišťuje nákup či výrobu materiálů potřebných pro chod předsednictva sekce a revizní komisi sekce a

j)     má podpisové právo k bankovním účtům sekce České republiky;

(6)   Asistent generálního sekretáře

a)   zastupuje generálního sekretáře v plném rozsahu působnosti a pravomocí v době, kdy generální sekretář nemůže funkci vykonávat nebo na základě jeho pověření,

b)   zajišťuje materiální podmínky pro jednání a činnost předsednictva sekce,

c)   provádí zápis z jednání orgánů sekce České republiky a takto vzniklé písemnosti zveřejňuje a distribuuje územním skupinám,

d)  působí v oblasti veřejné prezentace sekce České republiky a za tímto účelem vede a aktualizuje webové stránky sekce České republiky na Internetu a Intranetu Ministerstva vnitra ve spolupráci s funkcionáři sekce České republiky a územních skupin a příslušnými pracovišti Ministerstva vnitra a Policejního prezidia České republiky;

(7)   Pokladník 

a)   vede účetnictví sekce České republiky,

b)   je pověřen evidencí a péčí o majetek sekce České republiky a provádí jeho inventarizaci,

c)   je odpovědný za včasné a řádné vyúčtování všech finančních operací a za provedení plateb ve stanovených lhůtách,

d)  odpovídá za zpracování ročního daňového přiznání a případný odvod daně finančnímu úřadu,

e)   zpracovává roční zprávu o hospodaření, kterou předkládá předsednictvu sekce a kongresu a

f)    má podpisové právo k bankovním účtům sekce České republiky.

(8)   Členové předsednictva sekce plní úkoly v předsednictvem vymezených oblastech.

 

 

ČLÁNEK 6

REVIZNÍ KOMISE SEKCE

(1)   Revizní komise sekce je kontrolním orgánem sekce České republiky pro všechny oblasti činností sekce České republiky a územních skupin a je odpovědný kongresu; její mandát končí zvolením nové revizní komise sekce.

(2)   Revizní komise sekce se skládá z předsedy a čtyř členů, kteří jsou voleni kongresem. Předseda i členové revizní komise sekce mají právo účastnit se zasedání předsednictva sekce s hlasem poradním.

(3)   Revizní komise sekce se řídí svým statutem, který přijímá kongres.

(4)   Statut revizní komise sekce je uveden v příloze č. 1 k stanovám. 

 

ČLÁNEK   7

SHROMÁŽDĚNÍ VEDOUCÍCH ÚZEMNÍCH SKUPIN

(1)   Shromáždění vedoucích územních skupin (dále jen „shromáždění“) je poradním orgánem předsednictva sekce, které je tvořeno vedoucími jednotlivých územních skupin nebo jimi pověřenými zástupci; svolává jej prezident sekce nejméně jednou ročně.

(2)   Shromáždění řeší v období mezi zasedáními kongresu veškeré otázky týkající se celé sekce České republiky, pokud je o to předsednictvem sekce požádáno, a je oprávněno předkládat předsednictvu sekce návrhy a podněty. Shromáždění je usnášení schopné tehdy, je-li na shromáždění přítomno nejméně tři čtvrtiny vedoucích územních skupin; usnesení shromáždění je přijato hlasuje-li pro něho tři čtvrtiny přítomných vedoucích územních skupin.

 

 

ČLÁNEK 8

ÚZEMNÍ SKUPINY

(1)   Územní skupiny jsou základními články sekce České republiky zakládanými předsednictvem sekce. Územní skupiny jsou samostatnými právními subjekty a účetními jednotkami registrovanými Českým statistickým úřadem a finančním úřadem podle sídla územní skupiny.

(2)   Pro vznik územní skupiny je třeba nejméně dvaceti zakládajících členů.

(3)   V žádosti o vznik nové územní skupiny se uvede adresa a sídlo nově zřizované územní skupiny, jména a adresy funkcionářů oprávněných jednat jménem přípravného výboru     a předpokládaný počet členů skupiny.

(4)   Jestliže předsednictvo sekce udělí souhlas k založení nové územní skupiny, určí přípravný výbor termín ustavující členské schůze územní skupiny, která zvolí předsednictvo územní skupiny a revizní komisi územní skupiny. Územní skupina vzniká dnem konání ustavující členské schůze.

(5)   Usnesení orgánů sekce České republiky jsou pro územní skupinu závazná a územní skupina je povinna je plnit.

(6)   K rozpuštění územní skupiny dojde na základě

a) usnesení výroční členské schůze územní skupiny nebo

b) usnesení předsednictva sekce vydaného na návrh revizní komise sekce, po předchozím souhlasu shromáždění, a to v případě porušování stanov sekce České republiky, nebo neplnění usnesení orgánů sekce České republiky.

 

ČLÁNEK 9

 ČLENSKÉ SCHŮZE ÚZEMNÍ SKUPINY

(1)   Výroční členská schůze je nejvyšším orgánem územní skupiny, která

a)   je svolávána vedoucím územní skupiny jednou ročně,

b)volí členy předsednictva územní skupiny a členy revizní komise územní skupiny jednou za  tři roky,

c)  projednává ve vztahu k územní skupině záležitosti uvedené v ustanovení článku 4 odst. 1 písm. a) až e) a přijímá k nim usnesení a

d)rozhoduje usnesením o zániku územní skupiny; rozhodnutí musí být schváleno hlasy nejméně tří čtvrtin z více než poloviny přítomných členů územní skupiny.

(2)   Orgánem územní skupiny je členská schůze, která je svolávána vedoucím územní skupiny nejméně jednou za rok. Členská schůze územní skupiny

a)  vyhodnocuje činnost předsednictva územní skupiny za období od konání výroční nebo členské schůze,

b)projednává a schvaluje plán činnosti skupiny na další období,

c)  je informována o hospodaření skupiny,

d)navrhuje vedoucímu územní skupiny podněty k projednání na shromáždění vedoucích územních skupin.

(3)   Usnesení výroční členské schůze a členské schůze jsou závazná pro předsednictvo   a každého člena územní skupiny. Tato usneseni nesmí být v rozporu se stanovami sekce České republiky nebo usneseními předsednictva sekce.

 

ČLÁNEK   10

PŘEDSEDNICTVO ÚZEMNÍ SKUPINY

Oddíl 1

Mandát členů

(1)   Předsednictvo územní skupiny je voleno výroční členskou schůzí územní skupiny na dobu tří let a jeho mandát končí zvolením nového předsednictva.

(2)   Odstoupí li člen předsednictva územní skupiny v průběhu volebního období, rozhodne o obsazení volného místa předsednictvo územní skupiny. Pro zánik mandátu nového člena se použije ustanovení odstavce 1.

Oddíl 2

Působnost předsednictva územní skupiny

(1)   Předsednictvo řídí územní skupinu v období mezi zasedáními výroční členské schůze, a výroční členské schůzi odpovídá za svoji činnost. Předsednictvo územní skupiny zejména:

a)  předkládá výroční členské schůzi územní skupiny zprávu o své činnosti a zprávu o hospodaření,

b)projednává zprávy revizní komise územní skupiny a na její návrh činí opatření k nápravě nedostatků,

c)  zastupuje územní skupinu při jednání s předsednictvem sekce, předsednictvy dalších územních skupin, při jednání se státními orgány a orgány samosprávy, s právnickými           a fyzickými osobami na teritoriální úrovni, a to prostřednictvím vedoucího územní skupiny nebo pověřených členů předsednictva územní skupiny,

d)zřizuje odborné poradní komise k řešení odborných otázek ve věcech územní skupiny a zadává jim k tomuto úkoly; jako člena poradní komise může přizvat odborníka, který není členem IPA,

e)  rozhoduje usnesením o přijetí nového člena územní skupiny, a to hlasy většiny všech členů předsednictva. Za ověření údajů uváděných v přihlášce za člena územní skupiny odpovídá vedoucí, sekretář nebo pokladník územní skupiny,

f)  rozhoduje o vyloučení člena územní skupiny na návrh revizní komise územní skupiny,

g)odpovídá za hospodaření územní skupiny a

h)předkládá předsednictvu sekce návrhy na udělení věcných darů, čestných uznání a čestných odznaků,

(2)   jednání předsednictva územní skupiny svolává vedoucí územní skupiny nejméně jednou za tři měsíce nebo na žádost nejméně třetiny členů předsednictva územní skupiny.

(3)   Předsednictvo územní skupiny informuje o své činnosti členskou základnu a to nejméně jednou ročně na členské schůzi územní skupiny.

 

Oddíl 3

Složení předsednictva územní skupiny

(1)   Předsednictvo územní skupiny se skládá z

a)  vedoucího,

b)sekretáře,

c)  pokladníka,

d)členů předsednictva.

(2)   Vedoucí územní skupiny

a)  je statutárním zástupcem územní skupiny který, jedná jménem územní skupiny s jinými územními skupinami, s předsednictvem sekce, orgány státní správy a samosprávy, soudy    a dalšími právnickými a fyzickými osobami,

b)  po předchozím souhlasu předsednictva územní skupiny podepisuje smlouvy, dohody a další důležité dokumenty týkající se územní skupiny,

c)  svolává, zahajuje a končí výroční členskou schůzi a členskou schůzi územní skupiny, kterým také předsedá, řídí činnost územní skupiny a předsedá jednání předsednictva územní skupiny,

d)má podpisové právo k bankovním účtům územní skupiny a kontroluje dodržování rozpočtu,

e)  navrhuje provedení kontrol revizní komisi územní skupiny,

f)   je správcem dat obsažených v evidenci členů územní skupiny a

g)  informuje předsednictvo územní skupiny o své činnosti a rozhodnutích ve vnějších vztazích.

(3)   Sekretář územní skupiny

a)   zastupuje vedoucího územní skupiny v plném rozsahu působnosti a pravomocí v případech kdy vedoucí nemůže funkci vykonávat nebo z jeho pověření,

b)   dbá o stálý kontakt mezi předsednictvem územní skupiny a členskou základnou a odpovídá za řešení členských otázek,

c)   předkládá předsednictvu územní skupiny přihlášky nových členů k rozhodnutí o přijetí,

d)  podílí se na jednání s dalšími právnickými a fyzickými osobami, orgány státní správy a samosprávy na daném teritoriu, připravuje a organizuje jednání k uzavírání smluv          a dohod týkajících se činnosti územní skupiny,

e)   vede evidenci uzavřených smluv a dohod a dalších důležitých písemností územní skupiny,

f)     je zpracovatelem dat evidence členů územní skupiny a odpovídá za správu a ochranu dat členů územní skupiny,

g)   má podpisové právo k bankovním účtům územní skupiny a

h)   působí v oblasti veřejné prezentace územní skupiny.

(4)   Pokladník územní skupiny

a)   vede účetnictví územní skupiny,

b)   je pověřen evidencí a péčí o majetek územní skupiny a provádí jeho inventarizaci,

c)   je odpovědný za včasné a řádné vyúčtování všech finančních operací a za provedení plateb ve stanovených lhůtách,

d)  dbá o řádné odvody příspěvků pro předsednictvo sekce, objednává a distribuuje členské známky,

e)   odpovídá za zpracování ročního daňového přiznání a případný odvod daně finančnímu úřadu,

f)    zpracovává roční zprávu o hospodaření, kterou předkládá předsednictvu územní skupiny   a výroční členské schůzi územní skupiny,

g)   zajišťuje nákup či výrobu materiálů potřebných pro činnost územní skupiny a zajišťuje materiální podmínky pro jednání a činnost předsednictva územní skupiny a

h)   má podpisové právo k bankovním účtům územní skupiny.

(5)   Členové předsednictva územní skupiny plní úkoly předsednictva v oblastech vymezených předsednictvem územní skupiny.

 

 

ČLÁNEK   11

REVIZNÍ KOMISE ÚZEMNÍ SKUPINY

(1)   Revizní komise územní skupiny je kontrolním orgánem výroční členské schůze územní skupiny pro všechny oblasti činnosti územní skupiny. Pro její činnost se přiměřeně použije statut revizní komise sekce.

(2)   Revizní komise územní skupiny se skládá z předsedy a dvou členů, kteří jsou voleni výroční členskou schůzí územní skupiny; její mandát končí zvolením nové revizní komise. Předseda a členové revizní komise mají právo účastnit se zasedání předsednictva územní skupiny s hlasem poradním.  

 

 

ČLÁNEK   12

JEDNACÍ ŘÁD SEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

            Jednací řád, vzor přihlášky za člena sdružení a hlášenka změn evidenčních údajů člena sdružení jsou uvedeny v příloze č. 2, 3 a 4 těchto stanov.

 

 

ČLÁNEK   13

ČLENSTVÍ

 

Oddíl 1

Druhy členství

(1)   Druhy členství se vymezují jako členství

a)  řádné,

b)čestné,

c)  přidružené.

Oddíl 2

Řádné členství

(1)   Řádným členem sekce České republiky může být:

a)  příslušník Policie České republiky a bývalý příslušník Policie České republiky, jehož služební poměr neskončil z důvodu spáchání úmyslného trestného činu,

b)  strážník obecní policie, jehož pracovní poměr strážníka trvá nejméně 3 roky,

c)   zaměstnanec v pracovním poměru k Policii České republiky, Středním policejním školám Ministerstva vnitra a Policejní akademii České republiky, jehož pracovní poměr k těmto organizačním složkám státu trvá nejméně tři roky, a bývalý zaměstnanec uvedených organizačních složek státu, pokud jeho členství trvalo před skončením pracovního poměru.

(2)   Řádné členství vzniká k prvnímu dni kalendářního měsíce, který následuje po dni vyslovení souhlasu se vznikem členství předsednictvem územní skupiny.

(3)   O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo územní skupiny na neveřejném zasedání. Přijetí může být odmítnuto i bez uvedení důvodů.

Oddíl 3

Čestné a přidružené členství

(1)   Čestné členství může přiznat předsednictvo sekce z vlastního podnětu nebo na návrh územní skupiny členům IPA, kteří mají zvláštní zásluhy o sdružení.

(2)   Přidružené členství může přiznat předsednictvo sekce příslušníku policie jiného státu, v němž není zřízena národní sekce IPA. Přidružené členství končí dnem založení národní sekce IPA.

Oddíl 4

 Členský průkaz

(1)   Členství v sekci České republiky je prokazováno členským průkazem, jehož tiskopis je vydáván v jazyce anglickém, francouzském a německém mezinárodním předsednictvem IPA. Při ztrátě členského průkazu je nutno ihned uvědomit příslušnou územní skupinu a zažádat o vyhotovení duplikátu. 

(2)   Členský průkaz je platný jen s příspěvkovou známkou na daný kalendářní rok.

(3)   Členský průkaz je majetkem sdružení. Při ukončení členství je člen povinen členský průkaz vrátit územní skupině.

ČLÁNEK   14

ZÁNIK ČLENSTVÍ

Oddíl 1

Způsoby zániku řádného členství

(1)   Řádné členství zaniká

a)  vystoupením,

b)zrušením,

c)  vyloučením,

d)úmrtím.

Oddíl 2

Vystoupení člena

Člen má právo vystoupit ze sekce České republiky na základě písemné žádosti, a to i bez uvedení důvodů. Člen, který vystoupil ze sekce České republiky, může být opětovně přijat pouze se souhlasem předsednictva sekce na návrh územní skupiny.

Oddíl 3

Zrušení členství

(1)   Předsednictvo územní skupiny zruší členství, jestliže člen

a)  neuhradí členský příspěvek do 1. března kalendářního roku,

b)byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně,

c)  neplní povinnosti uvedené v čl. 15 odst. 2, nebo jeho

d)služební nebo pracovní poměr skončil ze sankčních důvodů.

 (2) Opětovné přijetí člena, jehož členství bylo zrušeno podle odst. 1 písm. a) je možné pouze se souhlasem předsednictva sekce České republiky na návrh územní skupiny.

 (3) Opětovné přijetí člena, jehož členství bylo zrušeno podle odst. 1 písm. b), c) a d), není možné.

Oddíl 4

Vyloučení člena

(1)   Člen sdružení bude vyloučen, jestliže závažným způsobem poškodil dobré jméno sekce České republiky, úmyslně porušil stanovy sekce České republiky, jednací řád nebo zásady hospodaření sekce České republiky, anebo neplní usnesení orgánů sekce České republiky.

(2)   Vylučovací řízení zahajuje předsednictvo sekce na návrh revizní komise sekce, nebo předsednictvo územní skupiny na návrh revizní komise územní skupiny; postup při vylučovacím řízení je uveden v jednacím řádu sekce České republiky.

(3)   Funkcionář sekce České republiky nebo územní skupiny a delegát kongresu, proti němuž je vedeno vylučovací řízení, nesmí po dobu tohoto řízení vykonávat svou funkci.

(4)   Opětovné přijetí vyloučeného člena není možné.

 

ČLÁNEK   15

PRÁVA  A  POVINNOSTI  ČLENA

(1)   Člen má právo

a) podílet se na akcích a činnosti sekce České republiky,

b) požívat výhody plynoucí z členství v IPA,

c) účastnit se jednání členských schůzí a veřejných jednání orgánů sekce České republiky a územních skupin,

d) podávat návrhy, vznášet dotazy a stížnosti,

e) volit a být volen do orgánů sekce České republiky,

f) přestoupit do jiné územní skupiny a

g) prokazovat se členským průkazem, nosit členský odznak a propůjčená vyznamenání.

(2)   Člen je povinen

a) dodržovat stanovy sekce České republiky, jednací řád sekce České republiky a usnesení orgánů sekce České republiky,

b) aktivně se podílet na plnění úkolů směřujících k dosažení cílů sekce České republiky,

c) zdržet se jednání poškozujícího dobré jméno a zájmy IPA,

d) účastnit se členských schůzí,

e) informovat o svých aktivitách ve věcech souvisejících s činností IPA předsednictvo územní skupiny,

f) zaplatit do stanoveného termínu členský příspěvek a

g) neprodleně hlásit předsednictvu sekce cestou předsednictva územní skupiny změnu osobních údajů obsažených v přihlášce za člena a skutečnosti zakládající důvod pro zrušení členství.

 

ČLÁNEK   16

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

(1)   Výši členského příspěvku a podíl, který připadne sekci České republiky, stanoví kongres. Při stanovení výše příspěvku se vychází z reálných možností a z úrovně příspěvků   v jiných zemích.

(2)   Roční členský příspěvek činí nejméně 600 Kč. Podíl, který připadne sekci České republiky, činí 200 Kč.

(3)   Členský příspěvek je placen ročně. Platí se do 1. března každého roku. Za výběr členských příspěvků odpovídají územní skupiny.

 

ČLÁNEK   17

ZÁSADYHOSPODAŘENÍ

(1)   Sekce České republiky a územní skupiny hospodaří samostatně a na sobě navzájem nezávisle. Případné schodky na jejich majetku nelze vzájemně vyrovnávat nebo za ně poskytovat záruky; jejich ručení je omezeno výhradně jejich majetkem.

(2)    Jakékoliv vlastní podnikání, či podnikání prostřednictvím právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost, je vyloučeno. Získávat a hromadit majetek je přípustné pouze pro vlastní činnost IPA. Orgány sdružení mohou vytvářet materiální a finanční podmínky pouze na činnost sdružení. Prostředky sdružení smějí být používány pouze v souladu se zněním stanov.

(3)   Příjmy sekce České republiky a územních skupin tvoří:

a) členské příspěvky,

b) nevyužité příjmy ze sportovních, a kulturních akcí,

c) výnosy z inzertních reklam právnických a fyzických osob, v publikacích a tiskovinách sdružení,

d) prostředky získané na podkladě smluvních ujednání s fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "sponzorský dar"),

e) dotace.

(4)   Činnost členů pro IPA je dobrovolná a není za ni poskytována odměna. Nezbytné administrativní a jiné úkony mohou být zajišťovány prostřednictvím osob, které nejsou členy IPA.

(5)   Po uplynutí účetního roku se vypracuje vyúčtování, s nímž vysloví souhlas nejméně dva členové příslušné revizní komise.

(6)   Sekce České republiky spravuje „Sociální fond“. Podmínky pro hospodaření s tímto fondem stanoví Jednací řád sekce České republiky. Kongres a předsednictvo sekce může v případě potřeby rozhodnout o založení dalších neziskových účelových fondů.

(7)   Sekce České republiky a územní skupiny jsou zaregistrovány u příslušného finančního úřadu a podávají roční daňová přiznání. Za správu majetku a financí odpovídají určení funkcionáři orgánů IPA.

ČLÁNEK   18

LIKVIDACE SEKCE 

V případě rozpuštění sdružení jsou likvidátory prezident sekce a pokladník, v případě územních skupin vedoucí a pokladník územní skupiny, po předchozím projednání s předsednictvem sekce.

 

ČLÁNEK   19

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)   Členství zaměstnanců Ministerstva vnitra a organizačních složek státu zřízených k plnění jeho úkolů trvá, pokud vzniklo přede dnem účinnosti těchto stanov.

(2)   Tyto stanovy jsou účinné dnem schválení VII. kongresem sekce České republiky konaném v Ostravě ve dnech 29.9. – 2.10.2011.

Copyright © IPA Třinec
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 26.01. 2009 (6868 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©
Vytvořil Webdesign Dra-Go Copyright © 2007-2008

© 2005 UNITED-NUKE Powered Site.

Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.03 sekund