Anketa

Jste spokojeni s úrovní turnaje?

Je to super
Dá se
Mohlo by to být lepšíVýsledky
Další ankety

Účastníků 27

Kdo je Online

V tuto chvíli je 14 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Stanovy

International Police Association - sekce České republiky
ČLÁNEK   1PRÁVNÍ POSTAVENÍ A PŘEDMĚT ČINNOST


(1)   International Police Association - sekce České republiky (dále jen „sekce České republiky“) je občanským sdružením s působností na celém území České republiky podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, která je členem mezinárodní organizace "International Police Association" (dále jen „IPA“).


(2)   Sekce České republiky je nezávislé sdružení příslušníků Policie České republiky (dále jen „příslušník“), bývalých příslušníků, strážníků obecní policie a zaměstnanců v pracovním poměru k Policii České republiky, Středním policejním školám Ministerstva vnitra a Policejní akademii České republiky, bez rozdílu hodnosti, pohlaví, rasy, barvy kůže, jazyku nebo náboženského vyznání.


(3)   IPA je vázána zásadami vyjádřenými ve Všeobecné deklaraci lidských práv, kterou přijala Organizace spojených národů v roce 1948.


(4)   Cílem IPA je vytvářet pouta přátelství a posilovat mezinárodní spolupráci, rozvoj kulturních vztahů mezi jejími členy, rozšiřování jejich všeobecných vědomostí a výměna odborných zkušeností. Podporuje vzájemnou pomoc v sociální oblasti a přispívá v rámci svých možností k mírovému soužití mezi národy a k zachování světového míru.


(5)    Tyto stanovy jsou ve shodě s mezinárodními stanovami a mezinárodním jednacím řádem IPA a jsou závazné pro sekci České republiky a každého člena této sekce, pokud tomu nebrání právní předpisy platné na území České republiky.


(6)   Oficiální adresa je následující:


International Police Association

Sekce České republiky


Kounicova 687/24                         

611 32 Brno


(7)   Heslo IPA zní „Servo per Amikeco“ (Služba přátelstvím).


(8)   Znak IPA je chráněn mezinárodním právem (Copyright 1974) a právem České republiky jako registrovaná ochranná známka. Bez souhlasu předsednictva sekce České republiky lze znak používat pouze na vizitkách členů sekce České republiky.


(9)   Členové sekce České republiky se prokazují průkazem člena IPA, který je majetkem sekce České republiky. Při ukončení členství je člen povinen vrátit průkaz sekci České republiky.


(10)      Předmětem činnosti sekce České republiky je v souladu s možnostmi vytvářet podmínky pro vznik a udržování přátelských vztahů a spolupráce na mezinárodní úrovni, pro všeobecné vzdělávání, profesní výměnu zkušeností, kulturní a sportovní aktivity a vzájemnou pomoc v sociální oblasti mezi všemi členy IPA a podpora profesní kultury bezpečnostního sboru.


(11)      K uskutečňování svých cílů chce sekce České republiky:a)  podporovat osobní kontakty příslušníků prostřednictvím vzájemných setkání jednotlivců    a skupin, výměnných pobytů a navazování písemných styků,


b)  posilovat úctu před zákonem a dodržování veřejného pořádku,


c)  podporovat rozvoj sociálních a kulturních aktivit a výměnu profesních zkušeností,


d)napomáhat k posílení vážnosti bezpečnostních sborů a k zlepšování vztahů mezi nimi a obyvatelstvem,


e)  výměnnými akcemi mladých příslušníků a setkáními mládeže posilovat toleranci a porozumění mezi lidmi,


f)   výměnou publikací, vydávaných národními sekcemi napomáhat předávání informací a témat, jež mohou rozšířit profesní rozhled všech členů IPA,


g)  zveřejňovat profesní informace z oblasti vlastní činnosti,


h)  přátelskými kontakty mezi příslušníky všech národních sekcí přispívat k posílení spolupráce zejména v profesní oblasti.


S T A N O V Y

International Police Association, sekce Česká republika z. s.

ČLÁNEK 1

PRÁVNÍ POSTAVENÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI

(1) International Police Association sekce Česká republika z.s. (dále jen „IPA-sekce ČR“) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, s působností na celém území České republiky a je členem mezinárodní organizace "International Police Association" (dále jen „IPA“).

(2) IPA-sekce ČR je spolek příslušníků Policie České republiky (dále jen „příslušník“), bývalých příslušníků, strážníků obecní policie a zaměstnanců v pracovním poměru k Policii České republiky, Středním policejním školám Ministerstva vnitra a Policejní akademii České republiky, bez rozdílu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru.

(3) IPA je vázána zásadami vyjádřenými ve Všeobecné deklaraci lidských práv, kterou přijala Organizace spojených národů v roce 1948.

(4) Cílem IPA je vytvářet pouta přátelství a posilovat mezinárodní spolupráci, rozvoj kulturních vztahů mezi jejími členy, rozšiřování jejich všeobecných vědomostí a výměna odborných zkušeností. Podporuje vzájemnou pomoc v sociální oblasti a přispívá v rámci svých možností k mírovému soužití mezi národy a k zachování světového míru.

(5) Tyto stanovy jsou ve shodě s mezinárodními stanovami a mezinárodním jednacím řádem IPA a jsou závazné pro IPA-sekce ČR a každého člena této sekce, pokud tomu nebrání právní předpisy platné na území České republiky.

(6) Oficiální adresa je následující:

International Police Association,
sekce Česká republika z.s.

Elišky Přemyslovny č. 1259
156 00 Praha 5 - Zbraslav

(7) Doručovací adresa je následující:

International Police Association
sekce Česká republika z.s.

Kounicova 687/24

6l I 32 Brno

(8) Heslo IPA zní „Servo per Amikeco“ (Služba přátelstvím).

(9) Znak IPA je chráněn mezinárodním právem (Copyright 1974) a právem České republiky jako registrovaná ochranná známka. Bez souhlasu předsednictva IPA-sekce ČR lze znak používat bez jakékoli jeho úpravy v oficiální verzi pouze na vizitkách členů IPA-sekce ČR. V případě použití na tiskovinách a upomínkových předmětech jednotlivých pobočných spolků bude pod tímto znakem doplněna identifikace používajícího, např. „Územní skupina Cheb“.

(10) Předmětem činnosti IPA-sekce ČR je v souladu s možnostmi vytvářet podmínky pro vznik a udržování přátelských vztahů a spolupráce jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni, pro všeobecné vzdělávání, profesní výměnu zkušeností, kulturní a sportovní aktivity a vzájemnou pomoc v sociální oblasti mezi všemi členy IPA a podpora profesní kultury bezpečnostního sboru.

(11) K uskutečňování svých cílů chce IPA-sekce ČR:

a) podporovat osobní kontakty příslušníků prostřednictvím vzájemných setkání jednotlivců a skupin, výměnných pobytů a navazování písemných styků,

b) posilovat úctu před zákonem a dodržování veřejného pořádku,

c) podporovat rozvoj sociálních a kulturních aktivit a výměnu profesních zkušeností,

d) napomáhat k posílení vážnosti bezpečnostních sborů a k zlepšování vztahů mezi nimi a obyvatelstvem,

e) výměnnými akcemi mladých příslušníků a setkáními mládeže posilovat toleranci a porozumění mezi lidmi,

f) výměnou publikací, vydávaných národními sekcemi napomáhat předávání informací a témat, jež mohou rozšířit profesní rozhled všech členů IPA,

g) zveřejňovat profesní informace z oblasti vlastní činnosti,

h) přátelskými kontakty mezi příslušníky všech národních sekcí přispívat k posílení spolupráce zejména v profesní oblasti.

ČLÁNEK 2

ČLENĚNÍ IPA - SEKCE ČR

(1) IPA-sekce ČR je samostatným právním subjektem (spolkem)zapsaným ve spolkovém rejstříku a účetní jednotkou registrovanou Českým statistickým úřadem a finančním úřadem, jehož statutárním orgánem je prezident IPA-sekce ČR (dále jen „prezident sekce“).

(2) IPA-sekce ČR se člení na pobočné spolky IPA-sekce ČR (dále jen „územní skupina“), zakládané předsednictvem IPA-sekce ČR, které jsou organizačními jednotkami spolku.

(3) Územní skupiny jsou samostatnými právními subjekty a účetními jednotkami zapsané ve spolkovém rejstříku a registrované u finančního úřadu, jehož statutárním orgánem je vedoucí územní skupiny.

(4) Z právních jednání územních skupin není hlavní spolek (IPA-sekce ČR) nijak zavázán.

(5) Hlavní spolek (IPA-sekce ČR) neručí nijak za dluhy a jiné závazky územních skupin.

(6) Rozhodnutí orgánů IPA-sekce ČR je pro územní skupiny závazné.

ČLÁNEK 3

ORGÁNY IPA - SEKCE ČR

(1) Orgány IPA-sekce ČR tvoří

a) kongres IPA-sekce ČR (dále jen „kongres“), který je nejvyšším orgánem spolku,

b) předsednictvo IPA-sekce ČR (dále jen „předsednictvo sekce“),

c) revizní komise IPA-sekce ČR (dále jen „revizní komise sekce“) a

d) shromáždění vedoucích územních skupin.

(2) Orgány územní skupiny tvoří:

a) členská schůze územní skupiny, která je nejvyšším orgánem územní skupiny,

b) předsednictvo územní skupiny a

c) revizní komise územní skupiny.

ČLÁNEK 4

ČLENSTVÍ

Oddíl 1

Druhy členství

(1) Členství v IPA-sekce ČR se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

(2) Druhy členství se vymezují jako členství

a) řádné,

b) čestné,

c) přidružené.

Oddíl 2

Řádné členství

(1) Řádným členem IPA-sekce ČR může být:

a) příslušník Policie České republiky a bývalý příslušník Policie České republiky, jehož služební poměr neskončil z důvodu spáchání úmyslného trestného činu,

b) strážník obecní policie, jehož pracovní poměr strážníka trvá nejméně 3 roky a bývalý strážník obecní policie pokud jeho členství vzniklo za doby trvání pracovního poměru strážníka obecní policie a pracovní poměr strážníka neskončil z důvodu spáchání úmyslného trestného činu,

c) zaměstnanec v pracovním poměru k Policii České republiky, Středním policejním školám Ministerstva vnitra a Policejní akademii České republiky, jehož pracovní poměr k těmto organizačním složkám státu trvá nejméně tři roky, a bývalý zaměstnanec uvedených organizačních složek státu, pokud jeho členství trvalo před skončením pracovního poměru.

(2) O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo územní skupiny nebo předsednictvo sekce. Přijetí může být odmítnuto i bez uvedení důvodů.

(3) Řádné členství vzniká k prvnímu dni kalendářního měsíce, který následuje po dni vyslovení souhlasu se vznikem členství předsednictvem územní skupiny nebo předsednictvem sekce; postup při přijímacím řízení je uveden v jednacím řádu IPA-sekce ČR.

(4) Řádný člen disponuje veškerými členskými právy a povinnostmi.

Oddíl 3

Čestné a přidružené členství

(1) Čestné členství může přiznat předsednictvo sekce z vlastního podnětu nebo na návrh územní skupiny členům IPA, kteří mají zvláštní zásluhy o sdružení.

(2) Čestný člen disponuje veškerými členskými právy a povinnostmi, vyjma povinnosti platit členský příspěvek, která přechází na toho, kdo navrhl přiznání čestného členství.

(3) Přidružené členství může přiznat předsednictvo sekce příslušníku policie jiného státu, v němž není zřízena národní sekce IPA.

a) Přidružené členství končí dnem založení národní sekce IPA,

b) Přidružený člen disponuje veškerými členskými právy a povinnostmi vyjma práva volit a být volen do orgánů IPA-sekce ČR.

Oddíl 4

Členský průkaz

(1) Členství v IPA-sekce ČR je prokazováno členským průkazem vydávaným předsednictvem IPA-sekce ČR dle stanoveného mezinárodního vzoru. Při ztrátě členského průkazu je nutno ihned uvědomit příslušnou územní skupinu a zažádat o vyhotovení duplikátu.

(2) Členský průkaz je platný jen v průběhu kalendářního roku, pro který byl vydán.

ČLÁNEK 5

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

(1) člen má právo

a) podílet se na akcích a činnosti IPA-sekce ČR i IPA,

b) požívat výhody plynoucí z členství v IPA,

c) účastnit se jednání členských schůzí a veřejných jednání orgánů územních skupin a veřejných jednání orgánů IPA-sekce ČR,

d) podávat návrhy, vznášet dotazy a stížnosti,

e) volit a být volen do orgánů územních skupin a IPA-sekce ČR,

f) přestoupit do jiné územní skupiny a

g) prokazovat se platným členským průkazem a nosit udělené čestné odznaky a medaile.

(2) člen je povinen

a) dodržovat stanovy IPA-sekce ČR, jednací řád IPA-sekce ČR a usnesení orgánů IPA-sekce ČR,

b) aktivně se podílet na plnění úkolů směřujících k dosažení cílů IPA,

c) zdržet se jednání poškozujícího dobré jméno a zájmy IPA,

d) účastnit se členských schůzí,

e) informovat o svých aktivitách ve věcech souvisejících s činností IPA-sekce ČR předsednictvo územní skupiny, v případě aktivit na úrovni národních sekcí předsednictvo sekce

f) zaplatit do stanoveného termínu členský příspěvek a

g) neprodleně hlásit předsednictvu sekce cestou předsednictva územní skupiny změnu osobních údajů obsažených v přihlášce za člena a skutečnosti zakládající důvod pro zahájení vylučovacího řízení.

ČLÁNEK 6

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

(1) Při stanovení výše příspěvku se vychází z reálných možností a z úrovně příspěvků v jiných zemích. Minimální výše členského příspěvku je 600,-Kč a minimální odvod IPA-sekce ČR je 300,-Kč. O zvýšení členského příspěvku nebo odvodu IPA-sekce ČR rozhoduje kongres.

(2) Členská chůze územní skupiny může stanovit vyšší členský příspěvek, než stanoví kongres.

(3) Členský příspěvek je placen ročně v hotovosti u pokladníka územní skupiny, nebo převodem na účet územní skupiny, u které je evidován. V případě evidování u IPA-sekce ČR pokladníkovi či na účet IPA-sekce ČR.

(4) Platí se do 30. září roku, který předchází roku platnosti průkazu. Neuhradí-li člen příspěvek v této lhůtě, je vyzván tak učinit v přiměřené lhůtě určené předsednictvem územní skupiny ve výzvě k zaplacení a je mu zvýšena výše členského příspěvku o 100,- Kč.

(5) Za výběr členských příspěvků odpovídá pokladník územní skupiny, případně předsednictva sekce a po marné výzvě k dodatečnému zaplacení předkládá předsednictvu územní skupiny návrh na zrušení členství.

(6) Nejpozději 15. října roku, který předchází roku platnosti průkazu, převede pokladník hotovost na účet IPA-sekce ČR a zašle generálnímu sekretáři seznam členů dle kterého bude objednán příslušný počet průkazů.

ČLÁNEK 7

SEZNAM ČLENŮ

(1) Evidence členů IPA-sekce ČR vede generální sekretář IPA-sekce ČR.

(2) V evidenci členů jsou evidovány osobní údaje členů uvedené v přihlášce za člena, ve které dává žadatel o členství rovněž souhlas ke zpracovávání osobních údajů.

(3) Evidence je vedena v listinné a elektronické podobě.

(4) Na podkladě přihlášky za člena nebo hlášenky zněn jsou údaje o členu zavedeny do evidence členů IPA-sekce ČR. Při ukončení členství jsou údaje o bývalém členu vymazány vyjma jména, příjmení, data narození, čísla členského průkazu a je vložen údaj o způsobu ukončení členství.

(5) Evidence členů jako celek je zpřístupněna pro členy předsednictva sekce, pro členy revizní komise sekce a pro vedoucí územních skupin v částech týkajících se členů jejich skupin.

(6) Evidenci členů územní skupiny vede sekretář územní skupiny dle ustanovení odst. 2, až 4, a je zpřístupněna členům předsednictva a členům revizní komise územní skupiny.

ČLÁNEK 8

ZÁNIK ČLENSTVÍ

Oddíl 1

Způsoby zániku řádného členství

(1) Řádné členství zaniká

a) vystoupením,

b) zrušením,

c) vyloučením,

d) úmrtím.

Oddíl 2

Vystoupení člena

(1) Člen má právo vystoupit z IPA-sekce ČR na základě písemné žádosti, a to i bez uvedení důvodů.

(2) Člen, který vystoupil z IPA-sekce ČR, může být opětovně přijat pouze se souhlasem předsednictva sekce na návrh územní skupiny.

Oddíl 3

Zrušení členství

(1) Předsednictvo územní skupiny, nebo předsednictvo IPA-sekce ČR zruší členství, jestliže člen neuhradí členský příspěvek do 30. září roku, který předchází roku platnosti průkazu a neučiní tak ani v přiměřené lhůtě určené předsednictvem územní skupiny ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.

(2) Opětovné přijetí člena, jehož členství bylo zrušeno podle odst. 1, je možné pouze se souhlasem předsednictva sekce na návrh územní skupiny.

Oddíl 4

Vyloučení člena

(1) Člen spolku bude vyloučen, jestliže závažným způsobem poškodil dobré jméno IPA-sekce ČR, úmyslně porušil stanovy IPA-sekce ČR, jednací řád nebo zásady hospodaření IPA-sekce ČR, anebo neplní usnesení orgánů IPA-sekce ČR a v přiměřené lhůtě ani po výzvě spolku nápravu nezjedná. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu

(2) Vylučovací řízení zahajuje předsednictvo územní skupiny na návrh revizní komise územní skupiny, nebo předsednictvo sekce na návrh revizní komise sekce; postup při vylučovacím řízení je uveden v jednacím řádu IPA-sekce ČR.

(3) Funkcionář IPA-sekce ČR nebo územní skupiny a delegát kongresu, proti němuž je vedeno vylučovací řízení, nesmí po dobu tohoto řízení vykonávat svou funkci.

(4) Opětovné přijetí vyloučeného člena není možné.

ČLÁNEK 9

KONGRES

(1) Kongres je nejvyšším orgánem IPA-sekce ČR, který

a) odpovídá za řešení všech záležitostí IPA-sekce ČR s konečnou platností,

b) volí předsednictvo a revizní komisi sekce,

c) schvaluje stanovy IPA-sekce ČR, jednací řád IPA-sekce ČR a statut revizní komise sekce,

d) schvaluje zprávu o činnosti předsednictva sekce, zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise sekce,

e) projednává návrhy ostatních orgánů IPA-sekce ČR a přijímá k nim usnesení,

f) rozhoduje o rozpuštění IPA-sekce ČR a jmenuje likvidátory. O rozpuštění sekce se hlasuje veřejně podle jmen.

(2) Kongres se schází nejpozději ve třetím kalendářním roce následujícím po roce konání předcházejícího kongresu. O konání mimořádného kongresu rozhodne předsednictvo sekce, vysloví-li s tím souhlas nejméně tři čtvrtiny všech členů předsednictva sekce, na žádost všech členů revizní komise sekce nebo na žádost nejméně tří čtvrtin předsednictev územních skupin.

(3) Termín konání kongresu stanoví předsednictvo sekce a svolává jej prezident sekce nejpozději deset týdnů přede dnem jeho konání.

(4) Kongres se skládá z

a) delegátů územních skupin a

b) členů předsednictva a revizní komise sekce.

(5) Počet delegátů jednotlivých územních skupin stanoví předsednictvo sekce podle počtu členů územní skupiny k poslednímu dni kalendářního roku, který předchází roku konání kongresu. Klíčem je jeden delegát na každých započatých sto členů územní skupiny.

(6) Delegáti jsou voleni členskou schůzí územní skupiny. Územní skupina volí i jejich náhradníky. Jména a příjmení delegátů musí být územní skupinou oznámena předsednictvu sekce nejpozději měsíc po jejich zvolení členskou schůzí územní skupiny.

(7) Delegát se při registraci na kongresu samotném prokáže osvědčením o zvolení podepsaném alespoň třemi členy předsednictva příslušné územní skupiny, které bude přílohou registrační listiny. Neučiní-li tak nebude zaregistrován.

(8) Mandát delegáta zaniká

a) zvolením jiného delegáta nebo

b) ukončením jeho členství v IPA-sekce ČR.

(9) Návrhy bodů programu jednání kongresu jsou oprávněni předkládat účastníci kongresu, shromáždění vedoucích územních skupin, předsednictvo sekce, revizní komise sekce a předsednictva územních skupin. Jednotlivé návrhy musí být předloženy písemně předsednictvu sekce nejpozději osm týdnů přede dnem zahájení kongresu.

(10) Návrhy na změny bodů programu jednání kongresu musí být předsednictvu sekce předloženy písemně nejpozději šest týdnů přede dnem zahájení kongresu. Tyto změny musí být rozeslány všem účastníkům kongresu nejpozději dva týdny přede dnem zahájení kongresu.

(11) Kongres je usnášení schopný, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny delegátů.

(12) Usnesení kongresu je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas více než polovina přítomných delegátů; týká-li se usnesení změny stanov nebo rozpuštění IPA-sekce ČR, musí s ním vyslovit souhlas nejméně tři čtvrtiny přítomných delegátů.

(13) Usnesení kongresu je závazné pro všechny členy IPA-sekce ČR.

ČLÁNEK 10

PŘEDSEDNICTVO IPA-SEKCE ČR

Oddíl 1

Mandát členů

(1) Předsednictvo sekce je voleno kongresem a jeho mandát končí zvolením nového předsednictva sekce.

(2) Odstoupí-li člen předsednictva sekce v průběhu volebního období, rozhodne o obsazení volného místa předsednictvo. Pro zánik mandátu nového člena se použije ustanovení odstavce 1.

Oddíl 2

Působnost předsednictva sekce

(1) Předsednictvo sekce řídí činnost IPA-sekce ČR v období mezi zasedáním kongresu, kterému odpovídá za svoji činnost. Předsednictvo sekce zejména

a) předkládá kongresu zprávu o své činnosti a zprávu o hospodaření IPA-sekce ČR,

b) projednává zprávy revizní komise sekce a na její návrh činí opatření k nápravě nedostatků,

c) zastupuje IPA-sekce ČR při jednání s mezinárodním předsednictvem IPA, předsednictvy národních sekcí IPA, při jednání s centrálními orgány státní správy s právnickými a fyzickými osobami a před soudy, a to prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo pověřených členů předsednictva sekce,

d) zřizuje odborné poradní komise k řešení odborných otázek a zadává jim k tomuto úkoly; členem poradní komise může být i odborník, který není členem IPA,

e) zřizuje a rozpouští zájmová uskupení napříč celou členskou základnou IPA-sekce ČR

f) zřizuje administrativní centrum ke zpracovávání administrativních záležitostí IPA-sekce ČR,

g) rozhoduje o založení nové územní skupiny; pověřený člen předsednictva sekce předsedá shromáždění členů IPA, na kterém se nová územní skupina zakládá,

h) rozhoduje o přijetí člena, o přiznání čestného nebo přidruženého členství,

i) rozhoduje o zrušení členství na návrh pokladníka a o vyloučení člena IPA-sekce ČR na návrh revizní komise sekce,

j) rozhoduje o zrušení územní skupiny na návrh předsednictva územní skupiny nebo revizní komise sekce,

k) uděluje věcné dary, čestná uznání, čestné odznaky a medaile,

l) deleguje členy předsednictva sekce na jednání orgánů a akce územních skupin a jednání orgánů a akce národních sekcí IPA.

(2) Jednání předsednictva sekce svolává prezident sekce nejméně jednou za tři měsíce nebo na žádost nejméně třetiny členů předsednictva sekce.

(3) Předsednictvo sekce informuje o přijatých usneseních předsednictva územních skupin a členy revizní komise sekce.

Oddíl 3

Složení předsednictva sekce

(1) Předsednictvo sekce se skládá z

a) prezidenta sekce,

b) prvního viceprezidenta,

c) viceprezidenta,

d) generálního sekretáře,

e) asistenta generálního sekretáře,

f) pokladníka a

g) pěti členů předsednictva sekce.

(2) Prezident sekce

a) je statutárním zástupcem spolku,

b) jedná jménem sekce s jinými národními sekcemi, s mezinárodním výborem, s představiteli státních orgánů a orgánů obcí a dalšími právnickými a fyzickými osobami,

c) po předchozím souhlasu předsednictva sekce podepisuje smlouvy, dohody a další důležité dokumenty týkající se celé sekce,

d) svolává, zahajuje a končí kongres a shromáždění vedoucích územních skupin, kterým také předsedá, řídí činnost spolku a předsedá jednání předsednictva sekce,

e) má podpisové právo k bankovním účtům spolku a kontroluje dodržování rozpočtu,

f) navrhuje provedení kontrol revizní komisi sekce,

g) po předchozím souhlasu předsednictva sekce na návrh svůj, předsednictva sekce nebo předsednictev územních skupin uděluje věcné dary, čestná uznání, čestné odznaky a medaile zasloužilým členům,

h) je správcem dat obsažených v evidenci členů IPA-sekce ČR a

i) informuje předsednictvo sekce o své činnosti a rozhodnutích ve vnějších vztazích;

(3) První viceprezident

a) zastupuje prezidenta v plném rozsahu působnosti a pravomocí v době, kdy prezident nemůže funkci vykonávat, dále ve vymezeném rozsahu působnosti, nebo v jiných případech na základě plné moci,

b) dbá o stálý kontakt mezi předsednictvem sekce a územními skupinami,

c) připravuje a realizuje řešení problémů ve vztazích předsednictva sekce k územním skupinám,

d) spolu s generálním sekretářem odpovídá za řešení členských otázek,

e) připravuje vznik nových územních skupin, předkládá předsednictvu sekce návrh na jejich založení, kontroluje jejich činnost a napomáhá k rozvoji jejich aktivit a

f) ve vymezené působnosti navrhuje revizní komisi sekce provedení kontrol;

(4) viceprezident

a) zastupuje prezidenta ve vymezeném rozsahu působnosti nebo na základě plné moci a zastupuje prvního viceprezidenta v plném rozsahu působnosti a pravomocí v době, kdy nemůže funkci vykonávat,

b) zpracovává a činí právní úkony v oblasti legislativy IPA-sekce ČR,

c) podílí se na jednání se státními orgány, připravuje a organizuje jednání k uzavírání smluv a dohod týkajících se činnosti IPA-sekce ČR a sleduje jejich plnění,

d) dohlíží na dodržování stanov a vnitřních předpisů v činnosti všech orgánů IPA-sekce ČR a navrhuje opatření k nápravě případných pochybení,

e) ve vymezené působnosti navrhuje revizní komisi sekce provedení kontrol;

(5) generální sekretář

a) vede evidenci uzavřených smluv a dohod a dalších důležitých písemností IPA-sekce ČR,

b) vyžaduje statistická hlášení od územních skupin, zpracovává návrhy, doporučení a stížnosti územních skupin a předkládá je předsednictvu sekce,

c) navrhuje předsednictvu sekce poskytnutí pomoci ze sociálního fondu IPA-sekce ČR,

d) je zpracovatelem dat evidence členů IPA-sekce ČR a vystavuje členské průkazy,

e) spoluodpovídá za správu a ochranu dat členů IPA-sekce ČR,

f) ve spolupráci s pokladníkem dbá o řádné odvody příspěvků pro mezinárodní výbor, objednává a distribuuje členské známky,

g) spolu s pokladníkem dbá o evidenci majetku IPA-sekce ČR, spolupodílí se na vedení účetnictví IPA-sekce ČR a provádí roční inventarizaci majetku,

h) spolu s pokladníkem zajišťuje zpracování ročního daňového přiznání a případný odvod daně finančnímu úřadu,

i) zajišťuje nákup či výrobu materiálů potřebných pro chod předsednictva sekce a revizní komise sekce a

j) má podpisové právo k bankovním účtům IPA-sekce ČR;

(6) Asistent generálního sekretáře

a) zastupuje generálního sekretáře v plném rozsahu působnosti a pravomocí v době, kdy generální sekretář nemůže funkci vykonávat nebo na základě jeho pověření,

b) zajišťuje materiální podmínky pro jednání a činnost předsednictva sekce,

c) provádí zápis z jednání orgánů IPA-sekce ČR a takto vzniklé písemnosti zveřejňuje a distribuuje územním skupinám,

d) působí v oblasti veřejné prezentace IPA-sekce ČR a za tímto účelem odpovídá za vedení a aktualizaci webové stránky IPA-sekce ČR na Internetu ve spolupráci s funkcionáři IPA-sekce ČR a územních skupin;

(7) Pokladník

a) vede účetnictví IPA-sekce ČR,

b) je pověřen evidencí a péčí o majetek IPA-sekce ČR a provádí jeho inventarizaci,

c) je odpovědný za včasné a řádné vyúčtování všech finančních operací a za provedení plateb ve stanovených lhůtách,

d) dbá o řádné odvody příspěvků pro předsednictvo sekce, předkládá předsednictvu návrh na zrušení členství z důvodu neuhrazení členského příspěvku,

e) odpovídá za zpracování ročního daňového přiznání a případný odvod daně finančnímu úřadu,

f) zpracovává roční zprávu o hospodaření, kterou předkládá předsednictvu sekce a kongresu a

g) má podpisové právo k bankovním účtům IPA-sekce ČR;

(8) Členové předsednictva sekce plní úkoly v předsednictvem vymezených oblastech.

ČLÁNEK 11

REVIZNÍ KOMISE SEKCE

Oddíl 1

Mandát členů

(1) Revizní komise sekce je volena kongresem a její mandát končí zvolením nové revizní komise.

(2) Odstoupí-li člen revizní komise sekce v průběhu volebního období, rozhodne o obsazení volného místa revizní komise sekce. Pro zánik mandátu nového člena se použije ustanovení odstavce 1.

Oddíl 2

Působnost revizní komise sekce

(1) Revizní komise sekce je kontrolním orgánem IPA-sekce ČR pro všechny oblasti činností IPA-sekce ČR a územních skupin a je odpovědná kongresu.

(2) Revizní komise sekce se skládá z předsedy a maximálně čtyř členů. Předseda i členové revizní komise sekce mají právo účastnit se zasedání předsednictva sekce s hlasem poradním.

(3) Revizní komise sekce se řídí svým statutem, který přijímá kongres.

(4) Statut revizní komise sekce je uveden v příloze č. 1 k stanovám.

ČLÁNEK 12

SHROMÁŽDĚNÍ VEDOUCÍCH ÚZEMNÍCH SKUPIN

(1) Shromáždění vedoucích územních skupin (dále jen „shromáždění“) je poradním orgánem předsednictva sekce, které je tvořeno vedoucími jednotlivých územních skupin; svolává jej prezident sekce nejméně jednou ročně.

(2) Shromáždění řeší v období mezi zasedáními kongresu veškeré otázky týkající se celé IPA-sekce ČR, pokud je o to předsednictvem sekce požádáno, a je oprávněno předkládat předsednictvu sekce návrhy a podněty. Shromáždění je usnášení schopné tehdy, je-li na shromáždění přítomna nejméně polovina vedoucích územních skupin; usnesení shromáždění je přijato hlasuje-li pro něho tři čtvrtiny přítomných vedoucích územních skupin.

ČLÁNEK 13

ÚZEMNÍ SKUPINY

(1) Územní skupiny jsou pobočnými spolky a organizačními jednotkami IPA-sekce ČR zakládanými předsednictvem sekce.

(2) Územní skupiny jsou samostatnými právními subjekty a účetními jednotkami zapsanými ve spolkovém rejstříku a registrovanými u příslušného finančního úřadu podle sídla územní skupiny, jehož statutárním zástupcem je vedoucí územní skupiny.

(3) Název územní skupiny je: International Police Association, sekce Česká republika z.s., územní skupina č. …(pořadové číslo a název sídla územní skupiny, např. 101 Cheb)

(4) Ze svého právního jednání je územní skupina zavázána zcela samostatně; IPA-sekce ČR není právním jednáním územních skupin nijak zavázána.

(5) Územní skupina ručí zcela samostatně za své dluhy a jiné závazky.

(6) V žádosti o vznik nové územní skupiny se uvede adresa a sídlo nově zřizované územní skupiny, jména a adresy členů oprávněných jednat jménem přípravného výboru a předpokládaný počet členů skupiny.

(7) Pro vznik územní skupiny je třeba nejméně dvaceti zakládajících členů.

(8) Jestliže předsednictvo sekce udělí souhlas k založení nové územní skupiny, určí přípravný výbor termín ustavující členské schůze územní skupiny.

(9) Členové přítomní na ustavující schůzi se zapíší do listiny přítomných a podepíší k údaji o svém jménu, číslu průkazu člena IPA a bydlišti. Správnost a úplnost listiny přítomných ověří delegát předsednictva sekce nebo osoba jím pověřená.

(10) Platí, že osoby zapsané v listině přítomných žádají o zřízení nové územní skupiny a stávají se jejími členy.

(11) Ustavující schůze zvolí předsednictvo územní skupiny a revizní komisi územní skupiny. Ustavující schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných v době hlasování.

(12) Nově zvolený statutární zástupce předá I. viceprezidentovi kopie dokumentů z ustavující schůze potřebné k vyhotovení zakládací listiny územní skupiny.

(13) Nově zvolený statutární zástupce územní skupiny předloží viceprezidentovi sekce údaje stanovené zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, hlava III. díl 2, potřebné pro zápis nově vzniklé územní skupiny do veřejného rejstříku.

(14) Územní skupina vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

(15) Usnesení orgánů sekce České republiky jsou pro územní skupinu závazná a územní skupina je povinna je plnit.

(16) K rozpuštění územní skupiny dojde na základě

a) usnesení členské schůze územní skupiny nebo

b) usnesení předsednictva sekce vydaného na návrh revizní komise sekce, a to v případě porušování stanov sekce České republiky, nebo neplnění usnesení orgánů sekce České republiky.

ČLÁNEK 14

ČLENSKÉ SCHŮZE ÚZEMNÍ SKUPINY

(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem územní skupiny, která

a) odpovídá za řešení všech záležitostí územní skupiny s konečnou platností,

b) je svolávána vedoucím územní skupiny jednou ročně,

c) projednává a schvaluje zprávu o činnosti předsednictva územní skupiny za období od konání poslední členské schůze,

d) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření územní skupiny,

e) volí členy předsednictva územní skupiny, členy revizní komise územní skupiny a delegáty na jednání kongresu IPA-sekce ČR,

f) projednává a schvaluje plán činnosti územní skupiny na další období,

g) předkládá vedoucímu územní skupiny podněty k projednání na shromáždění vedoucích územních skupin,

h) předkládá delegátům kongresu IPA-sekce ČR podněty k projednání na kongresu IPA-sekce ČR

i) rozhoduje usnesením o zániku územní skupiny; rozhodnutí musí být schváleno hlasy nejméně tří čtvrtin z více než poloviny přítomných členů územní skupiny.

(2) Usnesení členské schůze jsou závazná pro předsednictvo a každého člena územní skupiny. Tato usneseni nesmí být v rozporu se stanovami IPA-sekce ČR, nebo usneseními předsednictva sekce.

ČLÁNEK 15

PŘEDSEDNICTVO ÚZEMNÍ SKUPINY

Oddíl 1

Mandát členů

(1) Předsednictvo územní skupiny je voleno členskou schůzí územní skupiny a jeho mandát končí zvolením nového předsednictva.

(2) Odstoupí-li člen předsednictva územní skupiny v průběhu volebního období, rozhodne o obsazení volného místa předsednictvo územní skupiny. Pro zánik mandátu nového člena se použije ustanovení odstavce 1.

Oddíl 2

Působnost předsednictva územní skupiny

(1) Předsednictvo řídí územní skupinu v období mezi zasedáními členské schůze, a členské schůzi odpovídá za svoji činnost. Předsednictvo územní skupiny zejména:

a) předkládá členské schůzi územní skupiny zprávu o své činnosti a zprávu o hospodaření,

b) projednává zprávy revizní komise územní skupiny a na její návrh činí opatření k nápravě nedostatků,

c) zastupuje územní skupinu při jednání s předsednictvem sekce, předsednictvy dalších územních skupin, při jednání se státními orgány a orgány samosprávy, s právnickými a fyzickými osobami, a to prostřednictvím vedoucího územní skupiny nebo pověřených členů předsednictva územní skupiny,

d) zřizuje odborné poradní komise k řešení odborných otázek ve věcech územní skupiny a zadává jim k tomuto úkoly; jako člena poradní komise může přizvat odborníka, který není členem IPA,

e) rozhoduje o přijetí nového člena územní skupiny, a to hlasy většiny všech členů předsednictva. Za ověření údajů uváděných v přihlášce za člena územní skupiny odpovídá vedoucí, sekretář nebo pokladník územní skupiny,

f) rozhoduje o vyloučení člena územní skupiny na návrh revizní komise územní skupiny,

g) odpovídá za hospodaření územní skupiny a

h) předkládá předsednictvu sekce návrhy na udělení věcných darů, čestných odznaků a medailí IPA-sekce ČR,

(2) jednání předsednictva územní skupiny svolává vedoucí územní skupiny nejméně jednou za tři měsíce nebo na žádost nejméně třetiny členů předsednictva územní skupiny.

(3) Předsednictvo územní skupiny informuje o své činnosti členskou základnu a to nejméně jednou ročně na členské schůzi územní skupiny.

Oddíl 3

Složení předsednictva územní skupiny

(1) Předsednictvo územní skupiny se skládá z

a) vedoucího,

b) sekretáře,

c) pokladníka,

d) členů předsednictva.

(2) Členská schůze územní skupiny může rozhodnout o sloučení funkce sekretáře a pokladníka a o počtu členů předsednictva územní skupiny.

(3) Vedoucí územní skupiny

a) je statutárním zástupcem územní skupiny, který jedná jménem územní skupiny s jinými územními skupinami, s předsednictvem sekce, orgány státní správy a samosprávy, soudy a dalšími právnickými a fyzickými osobami,

b) po předchozím souhlasu předsednictva územní skupiny podepisuje smlouvy, dohody a další důležité dokumenty týkající se územní skupiny,

c) svolává, zahajuje a končí členskou schůzi, které také předsedá, řídí činnost územní skupiny a předsedá jednání předsednictva územní skupiny,

d) má podpisové právo k bankovním účtům územní skupiny a kontroluje dodržování rozpočtu,

e) navrhuje provedení kontrol revizní komisi územní skupiny,

f) informuje předsednictvo územní skupiny o své činnosti a o rozhodnutích ve vnějších vztazích.

(4) Sekretář územní skupiny

a) zastupuje vedoucího územní skupiny v plném rozsahu působnosti a pravomocí v případech kdy vedoucí nemůže funkci vykonávat nebo z jeho pověření,

b) dbá o stálý kontakt mezi předsednictvem územní skupiny a členskou základnou a odpovídá za řešení členských otázek,

c) předkládá předsednictvu územní skupiny přihlášky nových členů k rozhodnutí o přijetí,

d) podílí se na jednání s dalšími právnickými a fyzickými osobami, orgány státní správy a samosprávy, připravuje a organizuje jednání k uzavírání smluv a dohod týkajících se činnosti územní skupiny,

e) vede evidenci uzavřených smluv a dohod a dalších důležitých písemností územní skupiny,

f) je správcem a zpracovatelem dat evidence členů územní skupiny a odpovídá za správu a ochranu dat členů územní skupiny,

g) má podpisové právo k bankovním účtům územní skupiny a

h) působí v oblasti veřejné prezentace územní skupiny.

(5) Pokladník územní skupiny

a) vede účetnictví územní skupiny,

b) je pověřen evidencí a péčí o majetek územní skupiny a provádí jeho inventarizaci,

c) je odpovědný za včasné a řádné vyúčtování všech finančních operací a za provedení plateb ve stanovených lhůtách,

d) dbá o řádné odvody příspěvků pro předsednictvo sekce, objednává a distribuuje členské známky, předkládá předsednictvu návrh na zrušení členství z důvodu neuhrazení členského příspěvku,

e) odpovídá za zpracování ročního daňového přiznání a případný odvod daně finančnímu úřadu,

f) zpracovává zprávu o hospodaření, kterou předkládá předsednictvu územní skupiny a členské schůzi územní skupiny,

g) zajišťuje nákup či výrobu materiálů potřebných pro činnost územní skupiny a zajišťuje materiální podmínky pro jednání a činnost předsednictva územní skupiny a

h) má podpisové právo k bankovním účtům územní skupiny.

(6) Členové předsednictva územní skupiny plní úkoly předsednictva v oblastech vymezených předsednictvem územní skupiny.

ČLÁNEK 16

REVIZNÍ KOMISE ÚZEMNÍ SKUPINY

(1) Revizní komise územní skupiny je kontrolním orgánem územní skupiny pro všechny oblasti činnosti územní skupiny. Pro její činnost se přiměřeně použije statut revizní komise IPA-sekce ČR.

(2) Revizní komise územní skupiny se skládá z předsedy a dvou členů, kteří jsou voleni členskou schůzí územní skupiny; její mandát končí zvolením nové revizní komise. Předseda a členové revizní komise mají právo účastnit se zasedání předsednictva územní skupiny s hlasem poradním.

ČLÁNEK 17

Oddíl 1

Zájmová uskupení

(1) Zájmová uskupení jsou uskupení členů IPA-sekce ČR, napříč celou členskou základnou IPA-sekce ČR, které spojuje společný zájem, (např. motorismus, střelba, kopaná).

(2) Zřizuje i rozpouští je na žádost nejméně deseti členů IPA-sekce ČR předsednictvo sekce svým usnesením.

(3) Zájmové uskupení nemá právní subjektivitu a není pobočným spolkem ani organizačním článkem IPA-sekce ČR.

(4) Členové IPA-sekce ČR sdružení v zájmových uskupeních vykonávají všechna členská práva i povinnosti ve svých územních skupinách.

Oddíl 2

Spolupráce IPA-sekce ČR a územních skupin s jinými subjekty

(1) IPA-sekce ČR a územní skupiny mohou k naplnění cílů a poslání IPA dle článku 1, odst. 9, a 10 těchto stanov spolupracovat s jinými subjekty (partnery).

(2) Od spolupracujícího subjektu mohou přijmout dar, nebo i jiné plnění, za předpokladu že jeho přijetí:

a) vzhledem k postavení, pověsti nebo předmětům činností spolupracujícího subjektu nedojde k poškození dobrého jména IPA,

b) spolupráce není podmíněna protiplněním v rozporu se stanovami IPA, nebo jeho příslibem či nevysloveným očekáváním takového protiplnění,

c) případná materiální či finanční plnění spolupracujícího subjektu nepochází z nelegální nebo trestné činnosti

(3) Spolupracujícím subjektům nelze poskytnout jakékoli výhody členství v IPA.

(4) Spolupracujícím subjektům nelze umožnit používat symbol IPA (znak IPA) v jakékoli podobě, bez písemného souhlasu předsednictva IPA-sekce ČR.

ČLÁNEK 18

JEDNACÍ ŘÁD SEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

Jednací řád, vzor přihlášky za člena spolku a hlášenka změn evidenčních údajů člena spolku jsou uvedeny v příloze č. 2, 3 a 4 těchto stanov.

ČLÁNEK 19

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

(1) IPA-sekce ČR a územní skupiny hospodaří samostatně a na sobě navzájem nezávisle. Případné schodky na jejich majetku nelze vzájemně vyrovnávat nebo za ně poskytovat záruky; jejich ručení je omezeno výhradně jejich majetkem.

(2) IPA-sekce ČR i územní skupiny mohou vyvíjet vedle své hlavní činnosti i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

(3) Příjmy sekce České republiky a územních skupin tvoří:

a) členské příspěvky,

b) nevyužité příjmy ze sportovních, nebo kulturních akcí a reklamy právnických či fyzických osob,

c) výnosy z vedlejší hospodářské činnosti,

d) prostředky získané na podkladě smluvních ujednání s fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "sponzorský dar"),

e) dotace.

(4) Příjmy IPA-sekce ČR a územních skupin se použijí k uspokojování činnosti spolku dle článku 1, odst. 9, a 10 těchto stanov, a správy spolku.

(5) Činnost členů pro IPA je dobrovolná a není za ni poskytována odměna. Nezbytné administrativní a jiné úkony mohou být zajišťovány prostřednictvím osob, které nejsou členy IPA a jsou zjednávány k provedení konkrétní činnosti ve prospěch spolku.

(6) Po uplynutí účetního roku se vypracuje vyúčtování, s nímž vysloví souhlas nadpoloviční většina příslušné revizní komise.

(7) IPA-sekce ČR a územní skupiny jsou zaregistrovány u příslušného finančního úřadu a podávají roční daňová přiznání. Za správu majetku a financí odpovídají určení funkcionáři orgánů IPA-sekce ČR a územních skupin.

ČLÁNEK 20

ZRUŠENÍ IPA-SEKCE ČR

(1) Zrušením IPA-sekce ČR se zrušují i územní skupiny

(2) IPA-sekce ČR nezanikne dříve, než zaniknou všechny územní skupiny.

ČLÁNEK 21

LIKVIDACE IPA-SEKCE ČR

(1) V případě rozpuštění IPA-sekce ČR jsou likvidátory prezident sekce a pokladník, v případě územních skupin vedoucí a pokladník územní skupiny, po předchozím projednání s předsednictvem sekce.

(2) Likvidátoři rozdělí likvidační zůstatek rovným dílem mezi členy rušené územní skupiny, v případě IPA-sekce ČR mezi všechny členy.

ČLÁNEK 22

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Členství zaměstnanců Ministerstva vnitra a organizačních složek státu zřízených k plnění jeho úkolů trvá, pokud vzniklo přede dnem účinnosti těchto stanov.

(2) Ve všech záležitostech, které nejsou upraveny těmito stanovami, se spolek řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

(3) Tyto stanovy nabývají účinnost okamžikem schválení IX. kongresem IPA-sekce ČR v Praze dne 21.4.2017.

Copyright © IPA Třinec
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 26.01. 2009 (7517 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©
Vytvořil Webdesign Dra-Go Copyright © 2007-2008

© 2005 UNITED-NUKE Powered Site.

Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.14 sekund