Anketa

Jste spokojeni s úrovní turnaje?

Je to super
Dá se
Mohlo by to být lepšíVýsledky
Další ankety

Účastníků 8

Kdo je Online

V tuto chvíli je 4 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Jednací řád
§ 1

ROZSAH PLATNOSTI

Jednací řád platí pro oblast činnosti IPA sekce ČR, registrovaného spolku.

§ 2

JEDNACÍ ČINNOST

1. Odpovědnost za jednací činnost přísluší úřadujícímu republikovému předsednictvu, vedoucímu jednání. Je vázána na usnesení celonárodního kongresu nebo úřadujícího republikového předsednictva.

2. O nutnosti najímat úřední prostory, zaměstnávat kancelářské síly a zadávat práce případným úředníkům rozhoduje úřadující republikové předsednictvo v rámci vlastního rozpočtu.

3. Vybavení pracoven (jednacích místností) inventářem a technickým zařízením je evidováno v kartotéce zásob. O výběru a pořizování nového rozhoduje úřadující republikové předsednictvo potřebným usnesením.

4. Všechny požadované smlouvy v souvislosti s výkonem jednací činnosti jsou závislé v době své platnosti na jednání /řadujícího republikového předsednictva.

§ 3

ZASTUPOVÁNÍ

1. Viceprezident je zástupcem prezidenta.

2. Jsou-li prezident a viceprezident nepřítomni, vede jednání IPA sekce ČR druhý viceprezident.

3. Při soudním i mimosoudním zastupování musí být předložen souhlas viceprezidenta.

4. Je-li pokladník více jak dva měsíce zaneprázdněn a nemůže plnit své úkoly, přejímá druhý pokladník celou jeho agendu činnosti. Přejímka musí být zanesena písemně do pokladní knihy.

§ 4

ZASEDÁNÍ

1. Pro zasedání úřadujícího republikového předsednictva platí stanovy (pokud v článku 7, odst. 9 a článku 11 Stanov není uvedeno jinak), Jednací řád a Shromažďovací řád.

2. Schůze předsednictva se svolává nejméně čtyři týdny předem, a to osobně nebo písem- ně s udáním programu. V naléhavých případech je postupováno podle článku 7 Stanov.

4. Při zasedání úřadujícího republikového předsednictva může být dosaženo platného usnesení, jsou-li přítomni minimálně čtyři členové. Při usnášení o rozpočtových záležitostech je nutná přítomnost pokladníka.

§ 5

PODPISOVÉ PRÁVO

1. Korespondence zásadního významu je předkládána prezidentovi, jenž má právo vyhra- dit si písemnosti, které podepíše.

2. Ve vnitřním písemném styku mají všichni jednající členové předsednictva podpisové právo.

3. Doklady ve finančních záležitostech podepisuje pokladník.

4. Při podepisování je třeba zaznamenat jméno a funkci podepisujícího.

5. Lhůta pro uložení spisů při písemném styku činí (podle usnesení jednajícího) 3 roky. Významné písemnosti pro kroniku IPA se nevytřiďují.

6. Písemnosti, jejichž zveřejnění by mohlo spolku škodit, jsou opatřeny poznámkou “NEZVEŘEJŇOVAT”. Jednostupňové jednání se řídí podle článku 18 Mezinárodního jednacího řádu.

§ 6

VEDENÍ ROZPOČTU

1. Pro vedení rozpočtu IPA sekce ČR, r.s., platí obecné zásady o rozpočtech.

2. Peníze na hotovosti u pokladníka nesmějí překročit částku 10 000,- Kč.

3. Majetek IPA sekce ČR, r.s., je uložen v bance.

4. Pokladník, ve spojení s některým dalším členem úřadujícího předsednictva, který má podpisový vzor, je oprávněn pro styk s bankou.

5. Odlišně od § 5 odst. 5 platí, že pokladní doklady se ukládají na dobu pěti let.

§ 7

VÝDAJE

1. Úřadující republikové předsednictvo je při jednáních oprávněno usnášet se o rozpočtech až do částky 10 000,- Kč, aniž by tím byly zakládány periodické platební závazky.

2. Výdaje, které překročí stanovenou hranici vyžadují souhlas úřadujícího republikového předsednictva, což musí být vždy provedeno písemně.

§ 8

CESTOVNÍ VÝDAJE

1. Pro proplacení cestovních výdajů se používá platného zákona či vyhlášky o náhradě cestovních výdajů. Denní výdaje a účet za nocování jsou proplaceny podle stejných obecných kritérií.

2. Cestovní výdaje, které vzniknou členům IPA sekce ČR, r.s., při spoluúčasti v mezinárodním výboru (gremiu), jsou proplaceny podle níže uvedených pravidel se souhlasem úřadujícího republikového předsednictva a zúčtovány z běžných peněz.

3. O nutnosti cesty rozhoduje úřadující republikové předsednictvo. V naléhavých přípa-dech stačí souhlas pokladníka a jednoho člena úřadujícího republikového předsednictva k tomu oprávněného.

4. Tiskopisy pro vyplacení cestovného podepisují vždy dva členové, kterých se cestovné netýká.

§ 9

SOCIÁLNÍ FONDY

1. IPA sekce ČR, r.s., zřizuje podle článku 17 Stanov sociální fond, který je veden na zvláštním kontě v bance.

2. Na uvedený fond může být převeden následující zisk :

 1. dary věnované fondu

 2. přebytky z dobročinných sociálních akcí

3. Pomoc smí být poskytnuta pouze policejním zaměstnancům, a to z vnitrozemí i ze zahraničí. Důvodem může být nezaviněná a nezvratná tíseň dotyčného nebo jeho člena domácnosti, příp. jeho blízkého s ním žijícího.

4. O druhu a výši poskytnuté pomoci rozhoduje jednání úřadujícího republikového předsednictva. K částce, která převyšuje 10 000,- Kč je v ojedinělých případech nutný souhlas úřadujícího republikového předsednictva.

5. Ke sbírkám a darům mohou být členové IPA sekce ČR, r.s., vyzýváni jen v rámci da- ného regionu.

.

§ 10

VZDĚLÁVÁNÍ

1. IPA sekce ČR, r.s. může k plnění a uskutečňování úkolů popsaných v článku 3, odst. 1,2 Stanov nabídnout ostatním sekcím a územním skupinám své vzdělávací zařízení.

2. Pro studijní a vzdělávací cesty udržuje IPA sekce ČR referát. Plánované cesty musí sloužit návštěvám vztahujícím se k zaměstnání, jakož i ke vzniku nových a upevňování stávajících kontaktů IPA. Program musí být po vypsání schválen úřadujícím republikovým předsednictvem, které rozhoduje o jeho realizaci. V některých ojedinělých případech nejsou studijní cesty podporovány.

3. Podporována mohou být i jiná vzdělávací zařízení, jejichž uskutečňování slouží k plně-ní společného úkolu. Jsou-li územní skupiny pořadateli, je úřadujícímu republikovému předsednictvu předložen návrh k rozhodnutí minimálně šest měsíců předem. V návrhu je udáno téma, cíl, rozsah a obsah, jakož i navrhované výdaje.

4. Přebytky ze vzdělávacího fondu mohou být převedeny, pokud s tím úřadující republiko-vé předsednictvo souhlasí, na vytvoření vzdělávacího centra IPA sekce ČR r.s. tak, jak je tomu i jinde.

§ 11

STIPENDIA

1. Ke splnění požadavku dalšího vzdělávání v policejním povolání, mimo rámec služební, poskytuje IPA sekce ČR r.s. svým členům stipendium pro studijní pobyt v cizině. Zrovna tak může být stipendium poskytnuto i zahraničnímu členovi IPA pro pobyt v ČR. IPA sekce ČR r.s. poskytuje uvedené prostředky ze svého rozpočtu. Na stipendium mají nárok všichni policisté v aktivní službě, když splní stanovené podmínky.

2. Uchazeči o stipendium musí podat písemnou žádost úřadujícímu republikovému předsednictvu. K návrhu je připojen program hostitelské sekce, popřípadě zahraničního hostitele. Zahraniční uchazeči musí písemně zdůvodnit svůj uvažovaný pobyt v ČR.

3. Návrhy na stipendium musí být předloženy úřadujícímu republikovému předsednictvu šest měsíců před plánovaným studijním pobytem.

4. O udělení stipendií rozhoduje úřadující republikové předsednictvo.

5. Stipendista podává písemně zprávu o svých poznatcích, zejména v ní musí být uvedeny pracovní metody policie hostitelské země, zvláštní služební a sociální problémy apod. Stipendista dává souhlas ke zveřejnění své zprávy v časopise IPA sekce ČR r.s., nebo v jiném policejním tisku. V rámci svého studijního pobytu se stipendista zvlášť informuje o :

 • organizaci, členění a vzdělávání policie hostitelské země

 • vztazích policie a občanů, o opatřeních policie působících na veřejnost

 • o spolupráci s ostatními službami a úřady.

§ 12

SDĚLENÍ ÚŘADUJÍCÍHO REPUBLIKOVÉHO PŘEDSEDNICTVA

1. Územní skupiny mohou navazovat kontakty jen se souhlasem úřadujícího republikové-ho předsednictva anebo v jeho spojení s :

 • mezinárodními institucemi (Evropskou Radou – Radou Evropy)

 • republikovou vládou

 • mezinárodním předsednictvem

 • národními sekcemi

2. Územní skupina nesmí bez svolení úřadujícího republikového předsednictva přistoupit ke spojení s mezinárodními institucemi, zemskými úřady či národní sekcí. Totéž platí pro vyhledávání a přijímání patronátů, udílení členských cen, pozdravů, podpor a pozvání.

3. Všechno členstvo IPA sekce ČR r.s. je vázáno podáním zprávy úřadujícímu republikovému předsednictvu o důležitých informacích pro mezinárodní předsednictvo IPA.

4. Ze všech časopisů, oběžníků, hlášení a jiných členských informací je třeba předat jeden exemplář úřadujícímu republikovému předsednictvu.

§ 13

ZAHRANIČNÍ CESTY

1. Úřadující republikové předsednictvo požaduje hlášení o uskutečnění zahraniční skupinové cesty.

2. Územní skupiny sdělují úřadujícímu republikovému předsednictvu nejméně šest měsíců před cestou :

 • termín cesty

 • pořadatele

 • vedoucího cesty s plnou adresou

 • druh a počet účastníků

 • směr cesty

 • zvláštnosti (uniformy,informovaná místa v zahraničí,úřady a vládní kontakty).

3. Některá sdělení nejsou nutná, když zahraniční cesta :

 1. v Evropě má méně než 50 účastníků

 2. jinak méně než 10 účastníků

anebo když s tím zahraniční zástupce souhlasí nebo na dojednané podmínky přistoupí.

§ 14

POSTUP JEDNÁNÍ

1. Pro členstvo vyplývá použití ustanovení článku 11 Stanov IPA sekce ČR r.s.

2. Jako návrh na přijetí se používá jednotný formulář, který po vyplnění požívá ochrany a smí být užit jen ve spojení s přijímacím řízením.

3. Podklady k přijetí jsou zpracovány předsednictvem územní skupiny se zaznamenáním přijetí členských poplatků a jejich předání úřadujícímu republikovému předsednictvu (v adekvátní výši). Jeden průpis zůstává územní skupině.

4. Průkazy člena jsou vystaveny úřadujícím republikovým předsednictvem. Jiný další postup není přípustný. Při zaslání členského průkazu příslušné územní skupině zůstává originál přihlášky u úřadujícího republikového předsednictva. Druhý opis je doručen referentovi, který má na starosti členskou základnu v územní skupině.

5. Zamítnutí přijetí a jednání o vyloučení je vedeno u uvedeného referenta v uzavřených spisech. Je-li členství neplatné, požaduje se bezodkladně zpět členský průkaz a odznak.

§ 15

VYLOUČENÍ

1. Vylučovanému je dáno písemně na vědomí jeho vyloučení úřadujícím republikovým předsednictvem podle článku 14 Stanov IPA sekce ČR r.s.. Podle těchto ustanovení je zavedeno vylučovací řízení, přičemž je i sděleno jméno vyšetřujícího a jsou informováni zúčastnění členové.

2. Jedná-li se o funkcionáře, je vyloučen z funkce příslušného úřadu. Až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, přejímá jeho funkci zástupce (viz pravidla zastupování ).

3. Vyšetřovateli jsou k dispozici všechny podklady, které mají význam k objasnění věci. Všichni členové ho v průběhu vyšetřování podporují. Vyšetřovanému je dána možnost se vyjádřit.

4. Rozhodnutí úřadujícího republikového předsednictva se na základě závěrečné zprávy zdůvodňuje písemně. Námitka proti rozhodnutí úřadujícího republikového předsednictva má odročující účinek. Rozhodnutí o námitce je nutno písemně zdůvodnit.

5. Jednání o vyloučení se musí bezodkladně provést. Doručení o nařízení a rozhodnutí je zajištěno jednotným způsobem.

§ 16

CENY PŘÁTELSTVÍ

1. Ceny věnované IPA sekcí ČR r.s. jsou symbolické předměty a listiny.

2. Úřadující republikové předsednictvo uděluje každoročně ceny :

 1. zasloužilý člen

 2. cenu za vynikající práci územní skupině

 3. osobám nebo organizacím, které nejsou členy a zasloužily se o IPA a v tomto smyslu působily.

3. Návrhy na odměny jsou zdůvodněny písemně. Ve zdůvodnění jsou uvedeny zásluhy ze stanov citovaného zasedání IPA.

4. Propůjčení ocenění z podnětu jednotlivce nebo skupiny může být opakováno při více podnětech po pěti letech.

5. Ocenění se odvolává, když během jednoho roku nejsou žádné dostačující důvody k propůjčení.

§ 17

ČESTNÉ ODZNAKY

1. Čestné odznaky IPA sekce ČR r.s. mají na bílo-červeno-modrém štítku emblém IPA. Odznak je odevzdáván členům s průvodní listinou. Čestný odznak IPA je zákonem chráněn a smí být nošen jen tím, kdo má k tomu oprávnění.

2. Stříbrný odznak je propůjčován členům, kteří mají :

 1. 25 let nepřetržitého řádného nebo mimořádného členství v IPA, nebo

 2. nejméně 3 ukončená volební období, či 9 let činnosti v předsednictvu územní skupiny nebo úřadujícího republikového předsednictva, nebo

 3. kteří mají dlouhodobé zásluhy o rozvoj IPA.

3. Zlatý odznak je udělován členům, kteří :

 1. splňují dvě podmínky uvedené v odst. 2, § 17 Jednacího řádu, nebo

 2. mají 50 let nepřetržitého řádného či mimořádného členství, nebo

 3. mají nejméně 6 ukončených volebních období či 18 let činnosti v předsednictvu územní skupiny nebo úřadujícího republikového předsednictva.

Obnovení propůjčení je podle odst. 2, § 17 jednacího řádu možné nejdříve po uplynutí 15 let.

4. Propůjčení čestného odznaku podle odst. 2, písm. a) Jednacího řádu je podmíněno uplynutím stanovené doby, uděluje se na příkaz úřadujícího republikového předsednictva. Listiny a čestné odznaky jsou zasílány ve 4 čtvrtletí předchozího roku. Územní skupiny žádají o propůjčení čestných listin od současného úřadujícího republikového předsednictva. Termín propůjčení musí být sdělen i redakci časopisu IPA nebo resortnímu tisku šest týdnů před zamýšleným termínem publikování.

5. Propůjčení podle odst. 2, písm. b) a c) Jednacího řádu, jakož i odst. 3 vyplývá z příkazu úřadujícího republikového předsednictva na návrh územní skupiny v tom roce, ve kterém jsou splněny podmínky. K tomu jsou využívány i vlastní návrhy. V návrhu jsou uvedeny – rok vstupu, popř. data výkonu funkce v předsednictvu. Návrhy podle odst. 2, písm. c) mucí být podrobně zdůvodněny. O propůjčení rozhoduje úřadující republikové předsednictvo. Návrhy musí být úřadujícímu republikovému předsednictvu předloženy nejméně šest týdnů před zamýšleným termínem propůjčení.

§ 18

POUŽÍVÁNÍ EMBLÉMU IPA

1. Podle určení dle článku 2, odst. 2 Stanov IPA sekce ČR r.s. jsou členové IPA vázáni používat zákonem chráněné emblémy (viz vybrané vzory s ochrannou značkou, které podléhají schválení).

2. Pokud se jedná o tiskopisy, ruční nebo strojové práce, upomínkové a ozdobné předmě-ty, je poukázáno na zákonnou ochranu.

3. Schválené emblémy se mohou používat jen samostatně ve svém povoleném provedení. Spojení s jinými znaky, zrovna tak jako změny, nejsou přípustné.

4. Vyjde-li najevo zneužití, je člen nebo členstvo povinno věc řešit. O provedení nutných právnických kroků rozhodne republikové úřadující předsednictvo.


Copyright © IPA Třinec
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 26.01. 2009 (6682 čtenářů)

[ Zpět ]
Vytvořil Webdesign Dra-Go Copyright © 2007-2008

© 2005 UNITED-NUKE Powered Site.

Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.06 sekund