Anketa

Jste spokojeni s úrovní turnaje?

Je to super
Dá se
Mohlo by to být lepší



Výsledky
Další ankety

Účastníků 27

Kdo je Online

V tuto chvíli je 15 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Jednací řád






JEDNACÍ ŘÁD

International Police Association

sekce Česká republika z.s.

Část první

Úvodní ustanovení

§ 1

Jednací řád International Police Association, sekce Česká republika z.s. (dále jen „IPA-sekce ČR“) upravuje jednání všech orgánů IPA-sekce ČR.

Část druhá

Pravidla pro svolávání zasedání orgánů IPA-sekce ČR

§ 2

Pravidla pro shromažďování

(1) Delegáti kongresu IPA-sekce ČR jsou zváni generálním sekretářem IPA-sekce ČR (dále jen „generální sekretář“) osobní pozvánkou nejméně šest týdnů přede dnem konání kongresu IPA-sekce ČR (dále jen „kongres“). Termín konání kongresu je stanoven předsednictvem IPS-sekce ČR nejméně s tříměsíčním předstihem a oznámen územním skupinám v zápisu z jednání předsednictva IPA-sekce ČR.

(2) Účastníci shromáždění vedoucích územních skupin jsou zváni generálním sekretářem osobní pozvánkou nejméně čtyři týdny přede dnem konání shromáždění.

(3) Účastníci členské schůze jsou zváni sekretářem územní skupiny písemnou pozvánkou nejméně dva týdny přede dnem konání schůze.

(4) Pozvánka na zasedání dalších orgánů IPA-sekce ČR nebo územní skupiny, jež jsou předem stanovena pravidelnými termíny, se účastníkům nezasílá, není-li to nezbytně nutné.

(5) Písemná pozvánka musí obsahovat

a) místo, datum a čas konání shromáždění,

b) program nebo hlavní téma jednání,

c) jedná-li se o volební shromáždění, i tuto skutečnost a

d) dokumentaci k projednávaným věcem včetně navržených změn, jedná-li se o pozvánku na kongres.

(6) O každém shromáždění se zpravidla vyhotoví protokol, který musí obsahovat:

a) začátek a konec shromáždění,

b) prezenční listinu účastníků,

c) znění zachycující obsah diskusních příspěvků k návrhům,

d) znění přijatých návrhů s výsledky hlasování,

e) znění usnesení shromáždění a

f) správnost protokolu ověřuje předsedající svým podpisem.

(7) S protokolem má právo seznámit se každý účastník oprávněný hlasovat. Tento účastník může proti formulacím zjištěným v protokolu podat námitku, jestliže se jedná o zápis jeho vystoupení. Námitka musí být podána písemně ve lhůtě 15 dnů od seznámení se s protokolem předsedajícímu shromáždění, který o námitce rozhodne.

Část třetí

Jednání kongresu

§ 3

(1) Jednání kongresu předsedá prezident IPA-sekce ČR (dále jen „prezident sekce“) nebo viceprezidenti sekce České republiky (dále jen „viceprezident sekce“) v pořadí stanoveném prezidentem sekce.

(2) Předsedající po zahájení jednání přednese návrh kandidátů na předsedu a členy mandátové komise a nechá o nich hlasovat.

(3) Po seznámení s počty zúčastněných delegátů předloženými předsedou mandátové komise konstatuje, zda kongres je usnášení schopný.

(4) Jestliže kongres je usnášení schopný, seznámí předsedající účastníky kongresu s programem jednání a požádá delegáty kongresu o případné návrhy na změnu nebo doplnění programu jednání. Pokud je takový návrh podán, hlasuje se nejprve o návrhu a teprve poté o programu.

(5) Jestliže kongres není usnášení schopný předsedající jednání kongresu

a) přeruší do doby dosažení nápravy nebo

b) ukončí, nelze-li dosáhnout nápravy.

(6) Jednání kongresu, které bylo ukončeno podle odstavce 5 písmena b), lze ihned opětovně svolat a považovat za usnášení schopné dle pravidla, že počet přítomných představuje počet řádně pozvaných. Pro přijetí usnesení jednání kongresu v tomto případě je zapotřebí tří čtvrtin hlasů.

(7) Předsedající dále přednese návrh kandidátů na předsedu a členy návrhové komise pro přípravu usnesení kongresu a nechá o nich hlasovat.

(8) Jedná-li se o kongres, na jehož programu jsou volby, předsedající přednese návrh kandidátů na předsedu a členy volební komise a nechá o nich hlasovat.

(9) Předsedající poté oznámí jména zapisovatelů a přikročí k projednávání bodů schváleného programu.

§ 4

(1) Projednávanou věc uvede zpravidla předkladatel návrhu.

(2) Předsedající zahájí po vystoupení předkladatele diskusi. Nejprve se koná diskuse všeobecná a poté diskuse podrobná. Během všeobecné diskuse lze podat návrh na odročení nebo zamítnutí projednávané věci a návrh jiné předlohy. Během podrobné diskuse lze podat návrhy pozměňovací, návrh na odročení nebo zamítnutí.

(3) Delegáti se hlásí do diskuse písemně před zahájením jednání u generálního sekretáře, nebo v průběhu jednání u předsedajícího až do ukončení diskuse. Delegáti se mohou do diskuse přihlásit i zdvižením ruky. Písemné přihlášky mají přednost.

(4) Předsedající oznámí při zahájení diskuse přihlášené řečníky. Slovo jim uděluje v pořadí, ve kterém se o ně přihlásili, a poté udělí slovo ostatním přihlášeným. Předkladateli udělí slovo kdykoli o to požádá. Při udělování slova upozorní předsedající dalšího řečníka na to, že jeho vystoupení bude následovat. Slova se smí ujmout ten, komu jej předsedající udělí.

(5) Chce-li se diskuse zúčastnit předsedající, předá řízení schůze.

§ 5

(1) Kongres se může k projednávanému bodu usnést na omezení řečnické doby, která nesmí být delší než deset minut. Omezení se nevztahuje na předkladatele a předsedajícího kongresu.

(2) Kongres se může usnést, že k téže věci může delegát vystoupit nejvýše dvakrát. Omezení se nevztahuje na předkladatele a předsedajícího kongresu.

(3) Delegát musí mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od ní nebo překročí-li stanovenou řečnickou lhůtu, předsedající na to delegáta upozorní a vyzve jej, aby mluvil k projednávané věci. Nevedlo-li dvojí upozornění k nápravě, slovo mu odejme. Jinak nesmí být diskutující nikým přerušován.

§ 6

(1) Delegát může v diskusi podávat k projednávané věci návrhy, z nichž musí být zřejmé, na čem se má kongres usnést. Předsedající může požádat delegáta, aby svůj návrh zpřesnil nebo jej předložil písemně. Může se jednat o návrh

a) na odročení, kterým delegát navrhuje, aby projednávaná věc nebyla rozhodnuta ihned, ale aby se o ní jednalo buď v době pozdější, vyjádřené buď určitým časovým údajem, anebo podmínkou, která musí být nejprve splněna, anebo době blíže neurčené; k tomuto návrhu lze podávat pozměňovací návrhy týkající se lhůty odročení nebo podmínky, která má být splněna před projednáváním návrhu,

b) na zamítnutí, jehož důsledkem je to, že projednávaný návrh již nebude předmětem diskuse ani hlasování; k tomuto návrhu nelze podávat pozměňovací návrhy,

c) jiné předlohy; je-li předloženo v téže věci několik předloh, rozhodne kongres, kterou předlohu bude projednávat. Pokud však projednávaná předloha ve znění pozměňovacích návrhů není přijata, lze navrhnout, aby se projednávala další předloha z předloh dříve zamítnutých, nebo

d) pozměňovací, kterým se vypouštějí, rozšiřují nebo mění některé části původního návrhu.

(2) Jestliže je v rozpravě přednesen návrh pozměňovací, může předsedající přerušit na žádost předkladatele projednávané předlohy projednávání věci až do doby, kdy tento k přednesenému pozměňovacímu návrhu zaujme stanovisko. Současně může předsedající určit lhůtu k zaujetí takového stanoviska.

§ 7

Předkladatel může vzít svůj návrh zpět do ukončení diskuse. Poté může vzít svůj návrh zpět pouze se souhlasem kongresu.

§ 8

(1) Předsedající diskusi ukončí, nejsou-li do diskuse přihlášeni další řečníci.

(2) Po ukončení diskuse udělí předsedající závěrečné slovo předkladateli. Předkladatel se může závěrečného slova vzdát.

§ 9

Prezidentu sekce, viceprezidentům sekce a generálnímu sekretáři se udělí mimo pořadí slovo, kdykoli o to požádají.

Část čtvrtá

Hlasování kongresu

§ 10

(1) Kongres rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Hlasování řídí předsedající kongresu. Je povinen upozornit delegáty kongresu, že bude přikročeno k hlasování.

(2) Předsedající kongresu dá hlasovat nejprve pro návrh a poté proti návrhu.

(3) Kongres je způsobilý se usnášet za přítomnosti nejméně dvou třetin pozvaných delegátů.

(4) K platnému usnesení kongresu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů, týká-li se usnesení změny stanov nebo rozpuštění IPA-sekce ČR, musí s ním vyslovit souhlas nejméně tři čtvrtiny přítomných delegátů.

§ 11

(1) Po ukončení diskuse oznámí předkladatel, v jakém pořadí se bude o návrzích hlasovat. Hlasuje se postupně o návrhu

a) na odročení,

b) na zamítnutí,

c) jiné předlohy a

d) pozměňovacím.

Jestliže jednotlivé návrhy podalo současně více delegátů, hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly předloženy.

(2) Před hlasováním předsedající zopakuje přesné znění návrhu, pokud nebylo delegátům předáno jeho písemné vyhotovení. Předkladatel předlohy může upozornit na souvislost s jinými návrhy.

(3) Vylučuje-li přijatý návrh další návrh, o tomto dalším návrhu se již nehlasuje.

§ 12

Způsoby hlasování

Kongres hlasuje veřejně nebo tajně. Způsob hlasování, není-li stanoveno jinak, stanoví předsedající kongresu.

§ 13

Veřejné hlasování

(1) Veřejně se hlasuje zdvižením ruky.

(2) Výsledky takového hlasování zjišťují skrutátoři, které určí předsedající.

(3) Při veřejném hlasování podle jmen se čtou delegáti v abecedním pořadí. Vyvolaný delegát se vysloví „pro návrh“ nebo „proti návrhu“, a zdržuje-li se hlasování, řekne „zdržuji se“. Předsedající každou odpověď opakuje. Jiný projev delegáta se považuje za zdržení se hlasování.

§ 14

Tajné hlasování

(1) Tajně se hlasuje prostřednictvím hlasovacích lístků.

(2) Za počet přítomných delegátů při tajném hlasování se považuje počet vydaných hlasovacích lístků.

§ 15

Výsledky hlasování

(1) Předsedající vyhlásí výsledek hlasování tak, že sdělí počet přítomných delegátů, počet hlasů odevzdaných pro návrh a proti návrhu a ohlásí, zda byl návrh přijat.

(2) Je-li výsledek veřejného hlasování zcela zřejmý, není třeba zjišťovat přesné počty hlasů. To neplatí, požaduje-li byť i jediný delegát, aby bylo postupováno podle odstavce 1.

(3) Každý delegát může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O přijetí námitky rozhodne kongres bez diskuse. Vyhoví-li kongres námitce, musí se hlasování opakovat.

Část pátá

Volby do orgánů IPA-sekce ČR

§ 16

(1) Organizaci voleb zajišťuje volební komise zvolená na volebním shromáždění ve složení předsedy a 2 členů.

(2) Navrhovat kandidáty na prezidenta sekce, prvního viceprezidenta sekce, viceprezidenta sekce, generálního sekretáře, asistenta generálního sekretáře, pokladníka a člena předsednictva IPA-sekce ČR je oprávněno odstupující předsednictvo IPA-sekce ČR (dále jen „předsednictvo sekce“) a předsednictva územních skupin svým usnesením podepsaným všemi jeho členy.

(3) Návrhy kandidátů se předkládají předsednictvu sekce nejpozději padesátý den přede dnem zahájení kongresu. Na později předložené návrhy není brán zřetel.

(4) Před zahájením volby zkontroluje volební komise, zda jsou připraveny ověřené volební lístky s předtištěnými jmény kandidátů. Jména kandidátů jsou na hlasovacích lístcích uvedena v abecedním pořadí.

(5) Volba je tajná a koná se nejvýše ve dvou kolech.

(6) Volbu lze uskutečnit, byly-li hlasovací lístky vydány v každém kole alespoň polovině delegátů.

(7) Delegát volí tak, že na hlasovacím lístku vyjádří souhlas s jedním z kandidátů tím, že přeškrtne jména ostatních kandidátů.

(8) V místnosti, v níž se sčítají hlasy, mohou být přítomni pouze členové volební komise; další osoby mohou být přítomny jen s jejím souhlasem.

(9) Neplatný je hlasovací lístek, který nemá náležitosti uvedené v odstavci 4 a 7 této části. Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o ní volební komise, která to poznamená v zápise o výsledku hlasování.

§ 17

Volba funkcionářů orgánů IPA-sekce ČR

(1) V prvém kole je zvolen kandidát na funkci v předsednictvu sekce vyjma funkce člena předsednictva sekce, který získal v tajném hlasování nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů.

(2) Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, koná se druhé kolo volby.

(3) Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů. Je-li na prvním místě více kandidátů, kteří získali stejný počet hlasů, postupují do druhého kola pouze tito delegáti. Je-li více kandidátů na druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů, postupují do druhého kola všichni takoví kandidáti.

(4) Ve druhém kole je zvolen kandidát který získá nejvyšší počet hlasů přítomných delegátů. Dojde-li k rovnosti hlasů ve druhém kole volby, rozhoduje hlas předsedajícího.

(5) O výsledku hlasování každého kola volby se sepíše zápis, který podepíší všichni členové volební komise. V zápise o hlasování se uvede

a) počet přítomných delegátů s právem hlasovacím,

b) případný počet neodevzdaných hlasovacích lístků,

c) počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty a

d) konstatování o zvolení nebo nezvolení kandidáta.

(6) Předseda volební komise oznámí kongresu výsledky každého kola voleb s uvedením údajů obsažených v odstavci 5.

(7) Členy předsednictva sekce volí kongres na společné kandidátce. Je-li navrženo více než pět kandidátů, volí je kongres tajnou volbou tak, že každý delegát označí zakroužkováním pět kandidátů.

(8) Členem předsednictva sekce se stane pět kandidátů, kteří získají nejvyšší počet hlasů.

(9) Při rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedajícího.

(10) Při vyhlášení výsledků hlasování se postupuje podle § 17 odstavec 5 a 6.

§ 18

Volba revizní komise IPA-sekce ČR

(1) Navrhovat kandidáty na předsedu revizní komise a členy revizní komise IPA-sekce ČR (dále jen „revizní komise“) je oprávněno odstupující předsednictvo sekce a předsednictva územních skupin svým usnesením podepsaným všemi jeho členy.

(2) Návrhy kandidátů se předkládají předsednictvu sekce nejpozději padesátý den přede dnem zahájení kongresu. Na později předložené návrhy není brán zřetel.

(3) Předsedu revizní komise volí kongres způsobem uvedeným v § 17, odst.1 až 6.

(4) Členy revizní komise volí kongres na společné kandidátce veřejným hlasováním. Jsou-li navrženi více než čtyři kandidáti, volí je kongres tajnou volbou tak, že každý delegát označí podtržením čtyři kandidáty.

(5) Členem revizní komise se stanou čtyři kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů.

(6) Při rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedajícího.

(7) Při vyhlášení výsledků hlasování se postupuje podle § 17 odstavec 5 a 6.

§ 19

Po projednání všech bodů programu kongresu a přijetí usnesení kongresu, předsedající kongres ukončí.

§ 20

(1) O jednání kongresu se vyhotoví protokol, který musí obsahovat

a) údaj o začátku a konci kongresu,

b) prezenční listinu delegátů,

c) znění zachycující obsah diskusních příspěvků k návrhům,

d) doslovné znění přijatých návrhů s výsledky hlasování,

e) doslovné znění usnesení kongresu s výsledky hlasování a

f) ověření správnosti protokolu podpisem předsedajícího.

(2) S protokolem má právo seznámit se každý delegát oprávněný hlasovat. Tento delegát může proti formulacím zjištěným v protokolu podat námitku, jestliže se jedná o zápis jeho vystoupení. Námitka musí být podána písemně ve lhůtě 15 dnů od seznámení se s protokolem prezidentovi sekce, který o námitce rozhodne.

Část šestá

§ 21

Ustanovení částí dvě až pět platí přiměřeně i pro členské schůze územních skupin a volbu jejich výkonných orgánů a revizních komisí.









Copyright © IPA Třinec
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 26.01. 2009 (7282 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©
Vytvořil Webdesign Dra-Go Copyright © 2007-2008

© 2005 UNITED-NUKE Powered Site.

Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.12 sekund